Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 38

Judgement Details


Date
13/02/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA CONCETTA CHETUCTI vs NUTAR DR VINCENZO GATT NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1292, 1308, 1303 U 1304 TAL-KAP. 23 - ART. 782(C) TAL-KAP. 15 - DOTA - ILLEGITTIMA' TAL-PERSUNA - LIBERAZZJONI AB OBSERVANTIA - MARA - TAXXA TAS-SUCCESSJONIJIET U DONAZZJONIJIET
Summary
Id-dota tista` tkun tant awto-kostitwita kemm moghtija minn hadd iehor. Fi kwalunkwe kaz, meta fil-kitba taz-zwieg jinghad espressament illi l-indikazzjoni tal-valur tad-dota ma ghandux jimporta t-trasferiment tal-proprjeta` taghha fir-ragel, ir-ragel ikun biss amministratur u uzufruttwarju tad-dota. Ghaldaqstant il-mara, bili l-amministrazzjoni tad-dota f'idejn ir-ragel, ma tamministrax id-dat,u kwindi ma tistax taghmel kawza dwar jeddijiet rigwardanti dik id-dota f'isimha, imma permezz ta`zewgha bhala amministratur tal-beni dotali. B'mod li jekk il-Kollelttur tat-Taxxi interni jippretnedi illi d-dota li hadet il-mara hija suggetta ghat-taxxa dwar is-successjonijiet u d-donazzjonijiet,uhija tippretendi l-kuntrarju, l-azzjoni biex jigi dikjarat li dik id-dota mhix suggetta gahl dik it-taxxa tmiss lir-ragel bhal amministratur tad-daiota, u mhux lill-mara; u l-eccezzjoni ta` l-illegittimita` tal-persuna tal-mara li taghmel kawza simili f'isimha tmiss mhux biss lir-ragel taghha, imma anki lit-terzi, u ghalhekk anki lill-kollettur tat-Taxxi f'kawza simili. Anzi jista` jizdied illi, ghalkemm din hija eccezzjoni ta` illegittimita` tal-persuna, fil-fatt pero` tmur akatar l-hemm minn semplici eccezzjoni procedurali; in kwantu i, jekk l-azzjoni tmiss lir-ragel, u mhux lill-mara, fil-konfornt ta` din hemm karenza ta` azzjoni - raguni ohra tad-dritt tat-terz li jopponi din l-eccezzjoni
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info