Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 21

Judgement Details


Date
23/01/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ONOREVOLI MABEL STRICKLAND, O.B.E. (*) vs ECCELLENZA TEIGHU SIR ROBERT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 6 TAL-PROKLAMA V TA` L-1828 - ART. 7 TAL-KAP 3 - ART. 792 (1) (B) TAL-KAP. 15 - CITAZZJONI - GURISDIZZJONI - GVERNATUR - INTERPRETAZZJONI - NULLITA'
Summary
Bil-Proklama No. V ta` l-1828 (il-lum Kp. 3 ta` l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta` Malta) gie statwit illi, mid-data ta` dak il-Proklama l-quddiem, ebda persuna li tkun tghix jew toqghod f'dawn il-Gzejjer, hlief u barra mill-Gvernatiru u l-Ufficjal li jkun "pro tempore" jamministra l-Gvern, u fil-kawzi Kriminali, l-Arcisqof ta` Malta, ma ghandha tkun ezeni, minhabba l-grad, kondizzjoni socjalijew professjoni taghha, Civili jew Ekklezjastika, militari jew Navali, jew minhabba xi privilegg iehor, milli tharrek jew tigi mharrka fil-Qrati Sekulari ghal delitti temporali, jew, ghal kull rigwardiehor, milli tkun suggetta ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati hawn imsemmija; izda kull kawza, process jew procedura, gahndhom isiru qudddiem Qorti, Imhallef, jew Magistrat Sekulari, kompetenti biex jiehukonjizzjoni tal-meritu tal-kawza, process jew procedura. Din id-dispozizzjoni ghandha tigi nterpretata fis-sens lil-Eccellenza Teighu l-Gvernatur mhuwiex suggett ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati. Gahxhu principju, universalment accettat, li meta l-kliem tal-ligi huma cari u univoci, b'mod li ma jippermettux hlief sinifikat wiehed, allura ma hemmx lok ghal ebda interpretazzjoni; u l-kliem ta` dinad-dispozizzjoni huma ghal kollox cari, u ma jistax ikollhom hlief sens wiehed, illi cjoe` l-Eccellenza Teighu l-Gvernatur ma hux suggett ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati. Xejn ma jiswa` li skond il-principji kostituzzjonali nglizi l-Gvernatur jista` jigi konvenut quddiem il-Qrati tal-Kolonja; gahx fil-kaz ta` malta hemm din il-ligi specajli li tikkonferixxi lill-Gvernatur l-ezenzjoni mill-gurisdizzjoni tal-Qrati; u l-Qorti ghandha tapplika din il-ligi. Ghaldaqstant citazzjoni mahruga kontra l-Gvernatur hija nulla, kif huma nulli wkoll il-proceduri relattivi kontra teighu; u l-eccezzjoni ta` nullita` ta` l-attijiet gudizzjarji tista` tingahta, fost kazi ohra, jekk l-att ikun mahrug min Qortiinkompetenti, mehuda din il-kelma fis-sens li l-Qorti ma jkollhiex gurisdizzjoni. Meta, mbaghad, tohrog citazzjoni li tkun nulla minhabba nuqqas ta` gurisdizzjoni tal-QOrti, il-Qorti ghandha biss tiddikjara dik in-nullita`, u mhux tichad it-talba kontra l-konvenut ghax mhux suggett ghall-gurisdizzjoni tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info