Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section , Page 211

Judgement Details


Date
25/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
VINCENZO APAP vs COSTANTINO MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARBITRAGG - ART. 229 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DOKUMENTI - IMPUNJAZZJONI - PROVA
Summary
Skond il-ligi, jekk diversi kwistjonijiet f'kawza jigu maqtugha b'sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull wahda minn dawn is-sentenzi fiz-zmien li jmiss, li jibda jghaddi minn dak inhar li tinghata l-ahhar sentenza; basta li f'dan l-appell; jew jista jsir appell ghalih wahdu minn kull sentenza separatament. Ghaldaqstant l-appellant hu in perfetta regola jekk wara li inghatat l-ahhar sentenza fil-kawza, huwa jkun jappella minn sentenza moghtija qabel fl-istess kawza, jekk fin-nota tal-appell tieghu huwa jkun semma espressament dik is-sentenza ta' qabel. Il-gudizzju ta' arbitru maghzul mill-partijiet ma jistghax jigi attakkat fuq supposta imperizja tal-arbitru; ghax meta huma ghazlupreventivament li joqghodu ghall-gudizzju ta' dak l-arbitru; ghax meta huma ghazlu preventivament ikkunsidraw dak il-gudizzju bhala insindakabbli, u b'hekk accettaw il-grad ta' kapacita' u efficjenzatal-arbitru. Kwindi dak il-gudizzju ma jistax jigi mpunjat hlief ghal ragunijiet li ghalihom jista' jigi annullat kuntratt jew lodo ta' arbitru. Mhix ammissibbli l-produzzjoni ta' dokumenti kontenenti l-gudizzju privat ta' terza persuna fuq l-opra li kellha tigi approvata jew disapprovata mill-arbitru. Kieku l-Qorti kellha bzonn, ghall-finijiet tal-prova, tal-gudizzju ta' terzi persuni, il-procedura kienet tkun dik li tisma dawk in-nies bhala xhieda regolari taht il-gurament. Dokument hekkprodott, ghalhekk ma ghandu ebda rilevanza guridika, ghax bhala prova ghall-finijiet tal-kawza ma jiswa xejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info