Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section , Page 353

Judgement Details


Date
10/11/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA vs GIUSEPPE FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI EZEKUTTIVI - EZEKUZZJONI TA' SENTENZA - PROCEDURA - REVOKA
Summary
Huwa veru illi, bhala principju, att ezekuttiv ma jeskludix atti ezekuttivi ohra, b'mod illi l-kreditur ghandu dritt jezegwixxi t-titolu tieghu bil-mezzi kollha moghtija mill-ligi; izda kull kaz ghandu l-fattezzi partikulari tieghu. Non ostante illi att ezekuttiv ma jezawrixxix att iehor, u l-attiezekuttivi jistghu jigu kumulati, f'kull kaz il-kwistjoni hi dejjem jekk l-ezekuzzjoni ulterjuri b'atti ohra hijiex necessarja jew utili ghall-interess tal-kreditur biex jottjeni l-hlas tal-kreditu tieghu kollu. U mhux ghax bhala principju l-attijiet ta' ezekuzzjoni jistghu jigu kumulati, ergo f'kull kaz, huma x'inhuma c-cirkustanzi, il-kreditur jista' jaghmel jew ikompli jaghmel atti ta' ezekuzzjoni, ankorke' ma jkunux necessarji jew utili. Hekk, f'dan il-kaz, il-kreditur, bhala effett ta' mandat ta' sekwestru, kien ikkaguna li s-sekwestratarji jiddepozitaw taht l-awtorita' tal-Qorti diversi ammonti tal-allegat debitur, li kollha flimkien kienu bizzejjed biex jithallas il-kreditu kollu tieghu; u ma kienx hemm xkiel biex huwa jirtira dawk il-flus, u ma kienx hemm hadd iehor li jippretendi dawk il-flus jew parti minnhom; imma hu ma setghax jizbankahom minhabba oppozizzjni tal-allega debitur. Huwa ottjena l-ispedizzoni ta' mandat iehor ta' sekwestru; u l-Qorti ddikjarat dan it-tienimandat inutili, u fuq talba tad-debitur irrevokatu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info