Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 456

Judgement Details


Date
15/12/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARY DEBATTISTA vs GEORGE DEBATTISTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL LILL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA FIL-KUNSILL PRIVAT - ART. 2 TAL-ORDER-IN-COUNCIL TAT-22 TA' NOVEMBRU 1909 - BENEFICCJU TAL-FOQRA - DOMICILJU
Summary
Sentenza li biha l-Qrati Maltin jaffermaw il-gurisdizzjoni taghhom biex jiehdu konjizzjoni ta' kawzaperess li l-konvenut ghandu d-domicilju tieghu f'Malta mhix sentenza finali, u ma tolqotx il-meritutal-kawza, u thalli miftuh l-aditu ghall-kontinwazzjoni taghha; u kwindi ma hemmx appell bi dritt minnha quddiem il-Kunsill Privat tal-Maesta' Taghha r-Regina. Sentenza simili lanqas ma hija hekk appellabbli fuq il-motiv ta' importanza kbira, generali jew publika, jew xort'ohra, b'mod li jixraq lititressaq quddiem dak il-Kunsill Privat, jekk dik is-sentenza tkun bazata biss fuq apprezzament tal-fatti partikulari tal-kaz skond il-provi li l-Qorti kellha quddiemha, u ghall-fatti kif sabithom il-Qorti ma applikatx xi principji godda, izda biss principji li dwarhom ma hemm ebda kontestazzjoni.Ghax l-interess hu limitat ghall-partijiet u ghac-cirkustanzi proprji tal-kaz individwali. Il-fattli min jipprezenta petizzjoni biex jigi moghti l-permess ghal dan l-appell minghajr ma jkollu jaghmel ebda hlas, depozitu jew garanzija, ma jkunx intitolat ghall-beneficcju tal-foqra, ma jirrendix nulli l-atti kompjuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info