Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 253

Judgement Details


Date
26/06/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ALFRED ZAMMIT CUTAJAR NE. vs JOSEPH FORMOSA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OVERTAKING" - "RES IPSA LOQUITUR" - DANNI - KJAMATA FIL-KAWZA - KOLLIZJONI - KUMPANNIJA TAL-ASSIKURAZZJONI - SURROGA - TRAFFIKU
Summary
Meta kumpannija tal-assikurazzjoni thallas lis-sid ta' karrozza d-danni li din tkun sofriet f'kollizjoni, hija tigri surrogata fid-drittijiet ta' sid dik il-karrozza li kien assikurat maghha u li giedanneggjat fil-karrozza tieghu. U jekk dik il-kumpannija tesperixxi dawn id-drittijiet taghha kontra d-driver tal-karrozza l-ohra, ghax irriteniet li dan kien l-uniku responsabbli ghall-kollizjoni, minghajr ma tharrek ukoll lid-driver tal-karrozza assikurata maghha, b'daqshekk ma hemm ebda lezjonighall-integrita' tal-gudizzju, ghalkemm in linea ta' massima, u fic-cirkustanzi kongruwi, jista' jkun talvolta deziderabbli li anki d-driver tal-karrozza assikurata ma' dik il-kumpannija jkun fil-kawza. Jibqa', pero', salv id-dritt tad-driver l-iehor li jitlob il-kjamata fil-kawza tal-ewwel driver,li kien involut fil-kollizjoni. Id-drier ta' karrozza li jigi biex jissorpassa karrozza ohra ghandu jkun zgur, qabel ma jaghmel dik il-manuvra, illi jista' jaghmilha b'sikurezza. Talvolta l-kaz ikun wiehed ta' "res ipsa loquitur", fis-sens li din il-massima tigi applikata ghall-kollizjonijiet. cjoe' meta c-cirkustanzi jkunu tali li "prima facie" juru negligenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info