Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 216

Judgement Details


Date
16/06/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCESCA DEBATTISTA ET vs TERESA MALLIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 277 U 1407 TAL-KODICI CIVILI - ART. 33(I) (II), 37(A) U 28 TAL-KAP. 70 - ART. 634 TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI - ATT TAL-KONVENJU - AWTENIKAZZJONI - BEJGH - DANNI - DENUNZJA TAS-SUCCESSJONI - KJAMATA FIL-KAWZA - NULLITA' - PROMESSA TA` BEJGH - SKRITTURA PRIVATA - SOSPENSJONI - TERMINU
Summary
Skrittura privata lifiha wahda mill-partjiiet ma tiffirmax isimha, ghax ma tafx tikteb, imma biss taghmel salib hija nulla, jekk ma tigix awtentikata kif trid il-ligió u ghalhekk lanqas ma hija vinkolati. B'mod ili, jekk dik il-parti tkun ghamlet salib minflok isimha fuq att ta` konvenju, fejn dik il-parti tidher li oligat ruhha li tbiegh stabili, hija mhix marbuta li tersaq ghall-att definittiv tal-bejgh. It-terminu ta` tliet xhur li l-ligi tippreskrivi ghall-validita` ta` att ta` konvenju, jekk ma jkunx gie miftiehem terminu itwal, jibda jiddekorri, mhux mid-data li fiha gie ffirmat l-att tal-konvenju, imma minn meta bejgh jista` jsir; u t-terminu jigi sospis sakemm ikun hemm ostakoli legali gahll-bejgh komuni ghall-partijiet u minhom maghrufin. U mz hemmx bzonn li tidher mill-att tal-konvenju il-volonta` fl-att tal-konvenju, jigu li rrimettew ruhhom ghal-ligi, u l-ligi din hi. Sakemm ma jkunux saru d-denuzji tas-sucessjoni mehtiega, u ma tkunx thallset it-taxxa tas-successjoni mehtiega, u ma tkunx thallset it-taxxa tas-successjoni dovuta, in konnessjoni mat-trasferiment li jkun se risir, hemm ostakolu legali komuni ghall-partijiet, li jissospendi l-kors tat-terminu ta` validita` tal-att ta` konvenju. Mill-promessa ta` bejgh ta` stabili jitwieled dritt ta` natura personali, b'effett unikament limitat ghall-kontraenti; b'mod li, jekk il-haga tigi trasferita lil hadd iehor, u b'daqshekk il-promessa ma tistghax tigi effettwata, ikun hemm biss lok ghad-danni. Jekk l-akkwirent jagixxi kontra l-venditur biex igieghlu jaddivjeni ghall-kuntratt tal-bejgh, u jirrizulta illil-kovenut kien ittrasferixxa l-fond lil terza persuna, ma hemms lok li t-terza persuna li akkwistatil-fond tigi msejha fil-kawza, u jekk l-attur ma kienx jaf b'dan it-trasferiment meta pprezentata c-citazzjoni, l-ispejjez tal-kawza ghandu jbatihom il-venditur konvenut, avvolja l-attur kumpraur jigieskluz mid-domanda tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info