Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 2, Page 316

Judgement Details


Date
05/02/1960
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NICOLO CIAPPARA vs CARMELA CARUSO NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSOCJAZZJONI IN PARTECIPAZZJONI - KONTIJIET
Summary
Il-gurisprudenza stabbiliet il-principju illi, fil-kaz ta' assocjazzjoni in participazzjoni, l-azzjoni moghtija mil-ligi wara x-xoljiment mhix dik ta' likwidazzjoni, imma ta' rendiment ta' kontijiet da parti tas-socju li kien imexxi l-operazzjoni komuni. Jekk ma tigix osservata din il-procedura, il-proceduri proposti huma ritwalment nulli. Dan il-principju huwa bazat fuq in-natura specjali tal-assocjazzjoni in participazzjoni; u ghandu jigi strettament limitat ghall-kazijiet li ghalihom japplika. Issa, hu indubitat li l-essenza tal-assocjazzjoni in participazzjoni hija r-ripetizzjoni bejn l-assocjati tal-qliegh jew telf li jirrizulta mill-operazzjoni jew operazzjonijiet maghmulin mill-assocjati flimkien. Ghaldaqstant, jekk tnejn minn nies jiehdu appalt bi shab, imma jidhru flimkien, ubil-ftehim li wiehed minnhom jezegwixxi parti mix-xoghol u l-iehor jezegwixxi partijiet ohra, b'danilli l-hlas tax-xoghol li jaghmel wiehed ikun kollu ghalieh minghajr participazzjoni tal-iehor, u kull wiehed minnhom igawdi jew ibati wahdu l-qliegh jew it-telf li jkun hemm fix-xoghol li hu jezegwixxi, ma hemmx assocjazzjoni in participazzjoni; u jekk wiehed miz-zewg assocjati jinkassa l-flus kollha, anki dawk li huwa dovuti ghax-xoghol tal-iehor, l-azzjoni ta' dan biex jigu lilu mhallsin il-flus inkassati ghalieh minn siehbu mhix dik ta' likwidazzjoni, imma ta' rendiment ta' kontijiet u hlastal-bilanc li jirrizulta. U jekk l-instanti ghal dan il-hlas ikun jaf kemm hu l-bilanc lilu dovut,ma hemmx bzonn li jaghmel talba ghar-rendiment tal-kontijiet da parti ta' siehbu, imma hi bizzejjedid-domanda biex dan ihallsu l-bilanc li baqghalu jaghtieh mill-flus li dahhal ghalieh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info