Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 2, Page 321

Judgement Details


Date
19/02/1960
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANK BORG vs JOHN NICOLA CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
Deciza fil-meritu fid-29 ta' April, 1960; u b'decizjoni tat-23 ta' Mejju, 1960 (publikata), gie moghti lill-attur il-permess kondizzjonali biex jappella minn dik is-sentenza tal-meritu quddiem il-Maesta' tar-Regina fil-Kunsill Taghha Privat. Fejn ma hemmx obligazzjoni, u lanqas azzjoni, ma hemmx lok ghall-preskrizzjonil; u l-lum il-gurisprudenza stabbiliet definittivament illi l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ma hix inkompatibbli ma' dik tal-inezistenza tal-obligazzjoni, lanqas fil-kaz ta' dawk li jissejhu preskrizzjonijiet "brevi". U ghalhekk, jekk il-konvenut jeccepixxi li l-attur qatt ma kellu l-azzjoni minnu ezercitata, imma wkoll illi, jekk hu kellu "ab initio" din l-azzjoni, din estingwiet ruhha bid-dekorriment tal-preskrizzjoni, ma jistax jinghad li l-konvenut tacitament irrinunzjaghall-eccezzjoni tal-preskrizzjoni. Jekk mbghad il-konvenut, wara li jissolleva l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, jirtira dik l-eccezzjoni in vista li jkun irrizulta li l-attur ma ghandux dritt tal-azzjoni minnu ezercitata, imma jirrizerva li jerga jissolleva aktar tardm jekk hekk ikun jidhirlu, dikl-eccezzjoni, hu ma hux prekluz milli jerga jqanqalha. L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tista' tkun suggetta ghal kondizzjonijiet, limiti u rizervi; u biex l-eccipjenti ma jkunx jista' jissollevaha, jehtieg li jkun ir-rinunzja ghaliha purament u semplicement; u jehtieg li jkun hemm rinunzja vera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info