Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section , Page 122

Judgement Details


Date
29/04/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SPIRU FALZON vs JOSEPH SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 451, 452, 453, U 455 TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - HAJT DIVIZORJU - KAWZALI - PARAPETT
Summary
Jekk wiehed quddiem id-dar tieghu ghandu recint, konoxxut bhala parapett, kompost minn gebel mahdumsporgenti mill-art li fihom hemm imwahhal hadid ornamentali, u l-vicin jazzjonah biex igeghlu jnehhidak il-hadid halli hu jkun jista' jirrendi komuni dak ir-recint u jgholli fuqu, l-eccezzjoni fis-sens illi l-vicin attur, fil-mument li ghamel il-kawza, ma kienx la proprjetarju u lanqas komproprjetarju ta' dak ir-recint, u ghalhekk ma ghandu ebda dritt jitlob id-distruzzjoni tal-parapett proprjeta' eskluziva tal-konvenut, hija eccezzjoni mhux ta' procedura, imma ta' meritu; u ghalhekk dik l-eccezzjoni ma tistghax tkun tardiva, u tista' tigi sollevata fl-appell avvolja ma tkunx issemmiet fl-ewwel istanza. Fil-kaz hekk prospettat, ic-citazzjoni tippostula illi l-hajt in kwistjoni ma hux komuni, imma proprjeta' eskluziva tal-konvenut, li l-atur irid jirrendi komuni. Din hi l-kawzali tat-talba, u ma tistghax titbiddel. Ghalhekk, anki jekk ikun donnu jidher mill-provi li l-hajt in kwistjoni jinsab mibni fuq art komuni tal-kontendenti, il-Qorti ma tistghax, fuq ic-citazzjoni kif proposta,tiehu konjizzjoni ta' dak il-fatt (suppost li hu fatt) u tigbed konsegwenzi minnu. It-talba hi bazata fuq il-presuppost li din il-komunjoni ghad ma tezisitix u ghad trid tigi akkwistata. Din hi l-bazi unika li fuqha t-talba tista' tigi kunsidrata; u fuq dan l-assunt l-azzjoni mhix sostenibbli. L-attur ma jistghax jinvoka d-dispozizzjonijiet tal-ligi li jirregolaw id-dritt tal-komproprjetarju li jgholli l-hajt komuni; ghax dawn jitkellmu fuq komproprjeta' u fuq hajt komuni, u jippressuponu lil-medjanza ga tezisti. Lanqas tista' t-talba tigi sostnuta fuq id-dispozizzjoni l-ohra tal-ligi litaghti lis-sid id-dritt li jaghmel komuni hajt li jmiss mal-fond tieghu; ghax jekk il-hadid ornamentali jitqies bhala l-oggett principali tal-parapett, ma jistghax jinghad li dak il-hadid jikkostitwixxi hajt li skond l-imsemmija dispozizzjoni l-vicin jista' jirrendi komuni, u allura l-azzjoni tal-attur, preordinata biex hu jirrendi l-gnub tal-parapett komuni, ma tistgax tirnexxi, ghax l-iskop espressament prefiss mhux legalemnt ottenibbli. Jekk mbghad il-hadid jitqies bhala accessorju tac-cint tal-gebel u parti ntegrali tieghu (kif aktar jidher li ghandu jkun), kunsidrat l-iskop li ghalih it-tnejn saru, u l-kumpless jitqies bhala hajt" li skond l-imsemmija dispozizzjoni l-attur jista' jirrendi komuni, l-istess l-azzjoni kif proposta ma tistghax tirnexxi; ghax ghall-finijiet ta' din l-azzjoni l-hajt ghandu jitqies proprjeta' eskluziva tal-konvenut, u fuqu dan ghandu l-liberta' li jaghmel il-modifikazzjonijiet u l-opri li jghogbu; u jekk aktar tard il-vicin ikun irid jipprevalixxi ruhu mid-dritt tieghu li jirrendi komuni l-hajt divizorju ma jistghux igieghlu jiddemolixxi l-opri lijkun ghamel qabel ma tigi akkwistata l-komunjoni; u jidher li d-dottrina u l-gurisprudenza huma konkordi illi d-dritt tal-vicin li jakkwista l-komunjoni ta' hajt kontigwu jimporta biss illi hu jakkwista l-komunjoni ta' dak il-hajt "fl-istat li jinsab fih", u ma jistghax, qabel jakkwista dik il-medjanza, jippretendi li jitnehhew hwejjeg jew ornamenti li jinsabu f'dak il-hajt. Ghaldaqstant, l-azzjoni tal-attur kif fuq prospettata u formulata, ma tistghax tigi sostnuta; salva lill-attur kwalunkweazzjoni ohra lilu spettanti skond il-ligi.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info