Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section , Page 141

Judgement Details


Date
16/05/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
EMMANUELE CASSAR ET vs MARIA BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Biex talba ghar-ripreza ta' fond mikri tista' tigi milqugha fuq il-motiv li l-inkwilin ghandu "fejnloqghod", jehtieg indispensabbilment illi l-Board tal-Kera jkun soddisfatt, mhux biss generikament li l-kerrej "ghandu fejn loqghod", imma specifikament illi hemm "available" ghalih dar ohra li hi ragjonevolment adatta taht l-aspetti kollha msemmija mill-ligi, jigifieri kobor, sura, ecc. U biex "alternative accomodation" tista' tinghad li hija "available" ghall-kerrej, jehtieg illi u jkun jokkupaha jew jista' jokkupaha bi dritt, b'titolu li legalment jaghti sigurta', bhal, per ezempju, ghax hiproprjeta' tieghu, jew hi mikrija lilu, jew li s-sid hu lest jikri lilu jew jaghti l-kunsens mehtiegbiex il-kiri jigi cedut lilu. Il-fatt li l-kerrej ikun joqghod ma' hadd iehor ma jbiddelx din is-sitwazzjoni legali, jekk ikun arrangament provvizorju u l-kerrej ma jkollux ebda titolu biex joqghodf'dik l-"accomodation" provvizorja. F'dawn ic-cirkostanzi ma jistghax jinghad li hemm "available"ghall-kerrej "alternative accomadation", u l-kwistjoni jekk it-talba tas-sid ghar-ripreza ta' pussess tal-fond ghandhiex tigi milqugha trid tigi rizoluta fuq il-paragun tal-"hardship" rispettiv tal-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info