Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 97

Judgement Details


Date
08/04/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO MICALLEF PR ET NE vs GIUSEPPA GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1653, 1553 U 155 TAL-KODICI CIVILI - BENEFIKATI AGRIKOLI - CESSJONI - DENUNZJA - LOKAZZJONI - NULLITA' - SIGAR
Summary
Hu minnu li mhix haga solita li fil-kiri ta` raba` ma jigux inkluzi d-dwieli u s-sigar li jkun hemmfir-raba`, peress li dawn ikun haga wahda mar-raba`; imma jekk il-fatti juru li l-kerrej, meta ha r-raba b'kiri, xtara s-sigar li jkun hemm fir-raba`, dawk is-sigar isiru tieghu; u meta jitlaq ir-raba, huwa ghandu dritt gahs-sixi tas-sigar li jhalli warajh flimkein mal-benefikati l-ohra li jhalli; udan is-siwi ghandu jkun il-prezz li hu jkun hallas taghom. Hu veru li l-ligi tiddikajra nulla t-twellija ta` krediti u azzjonijiet derivanti minn att publiku, jekk it-twellija ma tkunx saret hija wkoll b'att publiku; pero` , meta dawk il-krediti jew azzjonijiet ikunu dovuti b'ligi, b'mod li l-attpubliku mhux rikjest ghall-ezistenza taghhom, allura l-att publiku ma hux rikjest, u t-twellija tal-kreditu jew azzjoni li tkun mhix nulla.Hu veru wkoll illi c-cessjonarju ma jistgahx jagixxi kontra d-debitur ghar-riskossjoni tal-kreditu li u cedut qabel ma jkun innotifika lid-debitur, b'att guduzzjarju, ic-cessjonii lil u maghmul; imma din in-notifika mhix mehtiega meta d-debitur ikun accetta t-twellija. U din l-accettazzjoni tista` tkun anki tacita. U jekk id-debitur, azzjonat mic-cessjonarju biex ihallas il-kreditu cedut, jammetti li ghandu jhallas lic-cessjonarju, u jikkontesta biss l-ammont minn dovut hemm din l-accettazzjoni tacita; u n-nuqqas tad-denunzja mhix ta` ostakolu gahll-azzjoni tal-kreditur cessjonarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info