Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 215

Judgement Details


Date
27/06/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO FARRUGIA vs PAOLO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI KONFESSORJA - DRITT TA' OBLIGAZZJONI - PASSAGG - SERVITU'
Summary
Azzjoni li biha gabillott ta' raba' jitlob deklaratorja fis-sens li hu ghandu dritt jipprattika passagg fuq raba' li hu tal-istess sid, imma detenut minn gabillot iehor, ghandha l-apparenza ta' azzjoni konfessorja; imma billi azzjoni simili ma tirrigwardax servitu' predjal, vera u proprja, imma bissdak il-"modus vivendi" bejn id-diversi gabillotti ta' raba' tal-istess sid uniku lilhom moghti "titulo conductionis", li minnu jorigina dak li fil-gurisprudenza nostrali jissejjah "servigi" bejn raba' u iehor li jaghtu lok ghal dritt ta' obligazzjoni, ghalhekk id-dezinjazzjoni ta' azzjoni konfessorja mhix ezatta; ghax l-azzjonijiet petitorji ma jikkompetux lil min ma hux proprjetarju, izda konduttur biss. Azzjoni simili proprjament hi ghal dikjarazzjoni ta' dritt, bazat pero' fuq stat ta' fattimperanti bejn il-kondutturi fir-relazzjonijiet ta' bejniethom "quoad possessum" b'titolu lokatizju; u din l-azzjoni, kontenuta f'dawn il-limiti, hija ammissibbli; u l-gurisprudenza toffri kontinwament ezempji numeruzi. F'azzjoni simili l-attur, sabiex jirnexxi fl-istanza tieghu, jehtieglu jipprova konkludentement li skond il-"modus vivendi" stabbilit u accettat mill-gabillotti nteressati hu ghandu d-dritt li jezercita l-"jus itineris" minnu pretiz; u xejn ma tiswielu, biex b'xi mod isostni l-pretensjoni tieghu, ic-cirkustanza li l-bicca raba' mikrija ghandu hi relattivament interkjuza, ghax, ghalkemm hu jista' jghaddi ghaliha mit-triq, din hi twila u mhux possibbli li jghaddi bil-bhima; ghaliex, salvi cirkustanzi ohra, is-semplici lontananza tla-fond mit-triq publika ma hix bizzejjed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info