Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 69

Judgement Details


Date
28/03/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE CASSAR vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - ART. 445, 451, U 452 TAL-KAP. 23 - HAJT DIVIZORJU
Summary
TAlba biex il-konvenut jigi kundannat ihallas lill-attur somma taç flus bhala hlas taç appogg ghax iku irrenda komuni l-hajt li jissepara z-zewg proprjetajiet taz-zewg kntendenti, tippostula necessajament illi l-hajt fil-kwistjoni ma kiens ga komuni, izda kien ta` proprjetaç esklusiva tal-attur, sakemm il-konvenut irrndieh komuni bl-uzu li ghamel minnu. Jekk il-fatti juru li originarjament, bejnl-art ossija ghalqa li fuqha bena l-konvenut u l-art ossija ghalqa li fuqha wara bena l-attur, kienhemm hajt tas-sejjiegh li kien imwaqqaç, imma li l-pedamenti tieghu kienu ghadhom jidhru, ul -konvenut, meta bena l-fond tieghu, waqqç dak li kien ghad hemm minn dak il-hajt u fuq l-istess pedamenti bna hajt iehor tas-sejjiegh, dak il-hajt gie jissepara l-gnien tal-bini li ghamel il-konvenut mill-ghalqa li kellu l-attur, u ghalhekk ma kien hemm xejn hazin li dak il-hajt kien tas-sejjiegh, jekk anki l-gholi tieghu kien regoalri. Jekk mbaghad bena l-attur, b'mod li l-hajt gie jifred il-bitha al-attur mill-gnien tal-konvenut, dak il-hajt seta jibqaç wkol tas-sejjoegh. Imma jekk l-attur, in segwitu, minn rajh, u minghajr il-kunsens tal-konvenut, waqqaç dak il-hajt tas-sejjiegh u floku tella hejat tal-kantun jew tal-"bricks", u bejn wiehed u iehor tal-istess gholi, u min dan il-hajt l-ahhar immsei l-konvenut ghamel uzu billi bena fuqu u ghollieh, ma jitax jinghad li hu rrenda komuni l-istess hajt. Ghax jekk l-hajt tas-sejjiegh mibni mill-konvenut kien esklusivament tieghu, l-attur ma setaç kellu ebd dritt li "motu propio" jesproprija lill-konvenut u jissostitwixxi lilu nnifsu ghaliehóu l-attur ma setghac, sempliciment billi jwaqqaç dak il-hajt u jibni iehor f'loku, jipppretendi illil-konvenut tilef kull dritt ta` proprjetaç eskluziza tieghu, u illi l-konvenut, biex seta` jaghmeluzu mill-hajt divizorju (biex jghollieh jew xort'ohra), kellu jakkwista l-komunjoni ta` dak il-hajtu jhallas taghha. Jek mbghad dak il-hajt tas-sejjiegh, gahhd li mibni mill-konvenut u bi spejjez tieghu, jitqies li kien ta` proprjeta` komuni, allura hu ugwalment car li anki l-hajt il-gdid, li ghall-gosti jew konvenjenza eighu, minn rajh, issostitwixxa ghalieh l-attur, gahndu jitqies li kien ukoll ta` proprjeta` komuni. Talvolta seta` kien hemm kwistjoni jekk il-konvenut kellux jikkontribwixxixi haga ghall-ispejjez maghmulin mill-attur; l-istess bhal ma seta` kien hemm kwistjoni jekk l-attur kellux jikkontribwixxi ghall-ispejjez maghmulin qabel mill-konvenut fil-bini talhajt tas-sejjieghIzda zgur li l-konvenut ma kellu ebda bzonn li jirrendi komun; l-hajt il-gdid, li bhala proprjeta`ga kellu l-komunjoni teighu; appuntu ghaliex dan il-hajt il-gdid, sostitwit ghall-hajt il-qadim, kien ga komuni, u l-knvenut seta` jghollieh, ubiex jgholieh ihottu u jerga jibnieh, a spejjez tieghu.Taht dawn il-kontingenti ma tistax tiegi sostnuta talba biex il-konvenut ihallas lill-attur somma talli rrenda komuni l-hajt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info