Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section , Page 178

Judgement Details


Date
24/06/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
GIORGIO ZAMMIT vs FRANCESCA BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKWIJEXXENZA - APPELL - ART. 512 TAL-KODICI CIVILI - NOTA TAL-APPELL - NULLITA' - PASSAGG - SERVITU' - TITOLU
Summary
Appell huwa null jekk fin-nota tal-appell ma tkunx issemmiet is-sentenza li minnha jsir l-appell; ughaldaqstant, jekk wiehed jappella minn zewg sentenzi moghtija fl-istess kawza, imma fin-nota tal-appell isemmi biss l-ahhar sentenza u ma jsemmix ukoll l-ewwel sentenza, l-appell mit-tieni sentenza huwa validu, imma dak mill-ewwel sentenza huwa null. Huwa null ukoll l-appell jekk l-appellant kien ghamel nota tal-appell mis-sentenza li jrid jimpunja, u mbghad ma kompliex l-appell; ghax minn hekk tigi ndotta l-akkwijexxenza tieghu ghas-sentenza li in segwitu jrid jimpunja. Is-servitu ta' passagghija diskontinwa, u bhala tali ma tistghax tigi kreata hlief b's-sahha ta' titolu, ammenokke' ma jkunx il-kaz ta' fond interkjuz. U l-proa li jrid jaghmel min jippretendi s-servitu' trid tkun fit-termini tac-citazzjoni; b'mod illi, jekk hu jippretendi li ghandu dritt ta' passagg fuq fond, mhux generikament, imma b'certu mod, hu ghandu jipprova anki t-titolu tal-mod kif jippretendi li ghandu dritt jipprattika l-passagg. Ghax il-ligi stess tezigi li s-servitu' ghandha tigi ezercitata skond it-termini tat-titolu. Billi wiehed jakkwista fond bhala li jgawdi dritt ta' passagg fuq fond fuq fondkontigwu, ebda prova ma tidderiva favur tieghu mill-att tal-akkwist; ghaliex id-dikjarazzjoni tal-venditur fis-sens li l-fond minnu trasferit igawdi dritt ta' passagg fuq fond kontigwu, ma tiswa xejnbhala titolu li tezigi l-ligi, jekk is-sid tal-fond pretiz serventi ma jkun ha ebda parti f'dak l-att. F'materja ta' kostituzzjoni ta' servitu' l-interpretazzjoni ghandha tkun restrittiva favur il-fond pretiz serventi; u ma jistghux isiru kongetturi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info