Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1065

Judgement Details


Date
30/05/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"THIRD PARTY RISKS" - APPELL - ART. 3 TAL-KAP. 165 - CITAZZJONI - NULLITA' - SOSPENSJONI TAL-LICENZA TAS-SEWQAN
Summary
Jekk l-imputat ma ssollevax "a tempo debito" quddiem il-Magistrat l-eccezzjoni tan-nullita' tac-citazzjoni mhabba li ma kienx fiha l-indikazzjoni taz-zmien, u anzi mposta d-difiza tieghu b'riferenza ghall-istess okkazjoni li ghaliha kienet qeghdha tirriferixxi l-Prosekuzzjoni, u halla li jitkompla d-dibattitu u jinqata' l-meritu mill-Qorti t'Isfel appuntu in bazi ghal dik il-kontestazzjoni, ma tistax dik l-eccezzjoni tigi attiza jekk l-imputat jappella. Fl-appell, dik l-eccezzjoni hija serotina. Biex jista' jinghad li wiehed "gieghel"l il hadd iehor jaghmel uzu minn karrozza tal-Mutur minghajr licenza tas-sewqan, jehtieg li jku nhemm inkarigu espress jew pozittiv; mma jista' jkun il-kaz ta' min "jippermetti" dan l-uzu; u dan il-"permess" jista' jkun anki tacitu; u jkun hemm dak il-"permess" tacitu meta wiehed jonqos milli jiehu l-passi mehtiega biex jevita dak l-uzu. Il-fatt li l-karrozza ma kienetx ta' dak li jgieghel jew ippermetta l-uzu tal-karrozza, imma kienet biss mislufa ghandu, ma jirrendix inapplikabbli kontra tieghu l-piena tal-iskwalifika milli jkollu jew jottjeni licenza tas-sewqan ghaz-zmien legali; ghax ir-reat ta' min igieghel jew jippermetti dan l-uzu tal-karrozza jista' jigi kommess mhux biss mis-sid, ima anki minn kull min ikollu l-karrozza taht il-kura jew il-kontroll tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info