Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 50

Judgement Details


Date
08/02/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LORENZO DIMECH ET vs GIUSEPPE DIMECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 227 TAL-KAP. 15 - DIGRIET - SOPRASESSJONI
Summary
Jekk f'kawza l-konvenut jissolleva kwistjoni u jallega li din ghandha tigi deciza f'gudizzju separat, u l-Qorti tissoprassjedi u taghti zmien lill-konvenut biex jiddeduci din il-kwistjoni f'gudizzju separat u thalli l-kawza "sine die" sakemm jigi deciz dak il-gudizzju separat, u l-attur ma jappellaxminn dan id-digriet, u mbaghad, meta l-konvenut jiddeduci dik il-kwistjoni fil-gudizzju separat, l-attur jeccepixxi li l-kwistjoni issa dedotta hija nvoluta fl-ewwel gudizzju fejn giet imqajma, u lighalhekk dan it-tieni gudizzju fejn giet imqajma, u li ghalhekk dan it-tieni gudizzju fejn giet imqajma, u li ghalhekk dan it-tieni gudizzju huwa ozjus u inutilment dispendjuz u l-azzjoni hija kwindiinattendibbli, u hu ghandu jigi liberat "ab observantia", u l-Qorti tirrigetta din l-ahhar imsemmijaecezzjoni, l-appell tieghu biex tigi revokata s-setenza li rrespingiet din l-ahhar eccezzjoni teighu mhux attendibbli. Gahliex, ladarba huwa ma appellax qabel is-sentenza definitiva mid-digriet li ordna s-soprassessjoni, ma jistax jimpunja dak id-digriet, qabel is-sentenza definittiva, bl-eccezzjoni li hu qajjem fit-tieni gudizzju u li giet respinta mill-Ewwel Qorti. Dak id-digriet seta`, qabelis-sentenza definittiva, jigi mpunjat b'rikors fi zmien jumejn; u la darba dak id-digriet, ma giexhekk impunjat, l-istess digriet ghadu fil=kors tieghu, ghax appell minnu kif hu preskritt mil-ligi ma sarx. Jekk isirx appell jew le wara -sentenza definittiva, jew kawza ohra (salva kull kontestazzjoni), hija kwistjoni ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info