Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 38

Judgement Details


Date
01/02/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDGAR CARUANA MONTALDO A & C. E. vs JOSEPH VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - UFFICCJU
Summary
Il-fatt li post jigi mikri ghall-abitazzjoni ("dwelling house") ma iffisserx li ghandu jservi biss ghall-irqad u fejn wehed jiekol. Jekk l-inkwilin ghandu bzonn ta` studju jew ufficcju fejn jezercital-professjoni jew l-arti tieghu, dan ghandu jitqes ukoll biex wiehed jara jekk il-post offert bhala"alternative accomodation" huwiex "suitable" jew le. Fil-qies tal-"hardship" tas-sid ma ghandhiex tittiehed konsiderazzjoni tal-fatt illi hu jkun nefaq hafna flus biex akkwista l-fond li jitlob li jiehu lura, u l-fatt li huwa jkun akkwistah biex imur joqghod fih. Kieku kellu jigi ritenut illi sid,semplicement ghaliex ikun nefaq kapital rilevanti fl-akkwist tal-fond, ikun jista` jirriprendi pussess tal-fond minhabba f'daqshekk, il-kosegwenza ikun illi kull min ghandu hafna flus u jista` jinvestihom fl-akkwist ta` fond (anki jekk il-valur intrinseku tieghu ma jkunx korrispondenti ghan-nefqa),jigi avvantaggjat u preferit bi skapitu ta` dawk li ekonomikament, ikunu anqas fortunati. Min jakkwista fond li jkun okkupat, jakkwistah bhala suggett ghall-kirja favur l-inkwilin, u ghar-restrizjonijiet li minnha jigu skond il-ligi maghmula ghall-protezzjoni tal-kerrej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info