Referenza: Volum 43E (1959), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1117

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/07/1959
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
FLORES JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA vs PAOLO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 36 U 25 TAL-KODICI KRIMINALI - MINURI - RESPONSABBILTA' KRIMINALI
Fil-Qosor
Il-ligi kriminali tiddisponi illi fil-kaz ta' persuni li ma jkunux penalment responsabbli mhabba l-eta' taghhom ta' anqas minn disgha snin, jew ta' anqas minn erbatax il-sena meta jkunu kkommettew il-fatt minghajr dixxerniment, il-Qorti tista', fuq talba tal-Pulizija, tordna t-tharrik tal-persuna nkarigata mit-trobbija tal-minuri, u, fil-kaz li jirrizulta fatt penali, tobliga lil dik il-persuna, taht piena pekunjarja, li tivvigilia fuq il-minuri. Minflok, il-Qorti tista' tqieghed lill-minuri f'istitut, jew, meta l-fatt tal-minuri jkun punibbli b'ammenda, tikkundanna lill-persuna li jkollha t-trobbija tieghu, jekk hi setghet bid-diligenza taghha tevita l-fatt. Kondizzjoni, ghalhekk, ghall-applikabbilita' ta' din id-dispozizzjoni tal-ligi hija l-eta' ta' taht l-erbatax il-sena tal-persunasubordinata. Mill-banda l-ohra, il-ligi kriminali tiddisponi wkoll illi f'kaz ta' kontravvenzjoni maghmula minn persuna li tkun taht is-setgha, it-tregija jew il-hsieb ta' persuna ohra, tun suggettaghall-piena mhux biss il-persuna li taghmel il-kontravvenzjoni, imma wkoll dik il-persuna l-ohra, jekk il-kontravvenzjoni tkun kontra dispozizzjoni tal-ligi li dik il-persuna l-ohra kien imissha ggieghel li tigi mharsa, u jekk il-kontravvenzjoni setghet tigi evitata bid-diligenza ta' dik il-persunal-ohra. U ghall-applikabbilita' ta' dan id-dispost tal-ligi jehtieg jirrikorru tliet rekwiziti, cjoe' (1) kontravvenzjoni kommessa minn persuna suggetta ghall-awtorita', direzzjoni jew vigilanza ta'persuna ohra, (2) l-obligu tal-persuna sovrastanti li ggieghel li tigi mharsa d-dispozizzjoni tal-ligi miksura bil-kontravvenzjoni tal-persuna subordinata, u (3) il-possibbilta' li dik il-persuna, bid-diligenza taghha, tevita l-kontravvenzjoni. Ghaldaqstant, jekk l-imputazzjoni hija illi l-imputat,bhala missier, naqas li jiehu hsieb kif jehtieg biex ibnu ma jikkommettix kontravvenzjoni (fil-kazkienet wahda ta' gmiegh ta' zibel bla permess), u l-Qorti tigi nfurmata illi dak l-iben kien ghalaql-erbatax il-sena meta kkommetta l-kontravvenzjoni, ma ghandhiex tillibera lill-missier imputat, imma ghandha tara jekk fil-fatt jikkonkorrux fil-fattispecje l-elementi tad-dispozizzjoni l-ohra fuq riferita. Il-liberazzjoni tal-imputat fuq il-motiv addott mill-Magistrat, li l-imputat kien ghalaq l-erbatax il-sena, tikkostitwixxi applikazzjoni errata ghall-fatt tal-ipotesi tal-ligi, u bhala tali taghti lill-Attorney General id-dritt tal-appell; u l-Qorti tal-Appell tirrevoka s-sentenza liberatorja u tghaddi ghat-trattazzjoni tal-kawza fuq il-meritu tal-imputazzjoni skond id-dispozizzjoni fuq imsemmija fit-tieni lok.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni