Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 2, Page 452

Judgement Details


Date
23/02/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIOVANNI VELLA vs LEONE GAMBIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 849 TAL-KAP. 15 - DANNI - MANDAT KAWTELATORJU - PENALI
Summary
Il-Qorti tista' tikkundanna ghall-hlas tad-danni u ta' penali ta' mhux aktar minn Lm 100 lil min jottjeni mandat kawtelatorju jekk dana, fil-hmistax il-gurnata qabel it-talba ghall-ispedizzjoni tal-mandat, ma jkunx ghamel it-talba ghad-dejn lid-debitur, jew, meta d-debitu ma jkunx likwidu, ma jkunxtalbu jaghtih garanzija tajba, u meta l-istat tad-debitur kien hekk maghruf li ma kienx jaghti raguni tajba biex wiehed jahseb li d-debitur ma jkunx solvibili fiz-zmien ta' l-ezekuzzjoni tas-sentenzafuq il-pretensjoni tal-kreditur. It-talba hall-hlas tad-dejn jew ghall-ghoti tal-garanzija tista' ssir b'kull mod, u mhux mehtieg li ssir b'att gudizzjarju. Jekk l-ewwel Qorti tkun akkordat it-talbaghall-kundanna tal-penali, il-Qorti ta' l-Appell ma ghandhiex, bhala regola, tvarja l-ammont tal-penali kif fissat mill-Ewwel Qorti; u dan in forza tal-principju illi, fl-ezercizzju tad-diskrezzjonital-Qorti ta' l-Ewwel Istanza, il-Qorti ta' l-Appell ma tindahalx hlief f'kazi ta' vjolazzjoni tal-ligi jew ta' ingustizzja manifesta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info