Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 397

Judgement Details


Date
07/12/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO GRECH vs P.L. JOSEPH BUSUTTIL NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 743 (B) U (G) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DOMICILJU - EZEKUZZJONI TA' SENTENZA - GURISDIZZJONI - PROVI
Summary
Fil-kaz li persuna halliet dawn il-Gzejjer u tinsab imsiefra meta ssir ic-citazzjoni kontra taghha,jehtieg li jigi ezaminat jekk dik il-persuna ghadx ghandha d-domicilju taghha f'dawn il-Gzejjer, sabiex jigi stabbilit jekk il-Qrati Taghna ghandhomx gurisdizzjoni biex jiehdu konjizzjoni tal-kawza proposta kontra taghha b'dik ic-citazzjoni. It-tibdil tad-domicilju ghandu jigi pruvat minn min jinvokah; u jista' jirrizulta sew minn provi diretti kemm minn kongetturi, purke' precizi u konkludenti.Mhux bizzejjed it-tibdil tar-residenza, izda hija mehtiega wkoll il-volonta' u l-intenzjoni li jigiabbandunat id-domicilju ta' l-origini biex jigi assunt domicilju f'pajjiz iehor; b'mod li lanqas l-emigrant ma jitlef id-domicilju f'pajjiz iehor; b'mod li lanqas l-emigrant ma jitlef id-domicilju tieghu, jekk huwa jzomm il-hsieb li jerga' jirritorna f'pajjizu. Min jikseb domicilju iehor f'lok dakta' l-origini jitlef id-domicilju ta' l-origini; ghaliex zewg domicilji civili differenti ghall-istess persuna ma jistax ikun hemm. Ghaldaqstant, fil-kaz li jirrizulta li l-konvenut abbanduna jew tilef id-domicilju ta' l-origini, il-Qorti taghna ma ghandhomx gurisdizzjoni biex jiehdu konjizzjoni ta' kawza li ssir kontra tieghu, jekk huwa ma jkollux beni hawn Malta li fuqhom is-sentenza eventwalment ottenuta kontra tieghu tkun tista' tigi ezegwita. U biex tigi radikata l-gurisdizzjoni fuq il-motiv li s-sentenza tista' tigi ezegwita f'dawn il-Gzejjer, jehtieg li jkun hemm ic-certezza li s-sentenza tkun tista' tigi ezegwita b'manjera reali u konkreata, u mhux eventwali u ipotetika; b'mod lilanqas il-fatt li s-sentenza tkun tista' tigi inskritta fir-Registru Pubbliku ma huwa bizzejjed biexjirradika l-gurisdizzjoni. U dik ic-certezza trid tkun tezisti fil-mument meta giet prezentata c-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info