Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 276

Judgement Details


Date
15/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDWARD LOUIS GALEA ET vs AVUKAT DR EDOARDO VASSALLO NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 207 (3) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DEPOZITU - DIGRIET TA' DEZERZJONI - GUDIKAT - NULLITA' - RIAPPUNTAMENT
Summary
Meta tigi nsejha l-kawza u ma jidherx l-appellant u lanqas id-difensur tieghu, il-Qorti tista` tiddikjara b'digriet id-dezerzjoni ta` l-appell. Dak id-digriet m'huwiex null billi l-appellant ma jkunxdeher minhabba mard. Gahx il=ligi, meta taghti lill-Qorti din il-fakolta`, ma taghmel ebda distinzjoni; u lill-appellant taghtih ir-rimedju kontra din id-dezerzjoni, billi taghtih il-fakolta` li jitlob ir-riappuntament tal-kawza minghjar ebda necessita` li jiggustifika n-nuqqas ta` dehra teighu meta giet imsejha l-kawza. Izjed u izjed l-appellant ma jistax jattakka bhal null dak id-digriet jekkhuwa jkun talab ir-riappuntament tal-kawza; ghax minjitlob ir-riappuntament implicitament jirrikonoxxi d-dezerzjoni. Jekk imbaghad id-digriet tad-dezerzjoni jkun gie mpunjat b'citazzjoni fuq il-motiv addott f'dik ic-citazzjoni u "ghal kull motiv iehor validu fil-ligi", u d-digriet f'dik ic-citazzjoni ma jkunx gie annullat, hemm raguni ohra ghaliex dak id-digriet ma jistx jigi mpunjat, u cjoe` l-ostakolu tal-gudikat li bih giet rigetttata t-talba tan-nullita` tad-digriet; u dan avvolja l-kawzali li tigi addotta in segwitu ma kienetx issemmiet fic-citazzjoni precedenti. L-ispejjez li ssemmi l-ligi ghar-riappuntament ta` kawza dikjarat dezerta huma dawk kagunati bin-nuqqas ta` dehra ta` l-appellant, u mhux il-garanzija jew depozitu li jakkompanjaw il-peizzjoni ta` l-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info