Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 259

Judgement Details


Date
15/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
KURUNELL STEPHEN J BORG NE vs A.I.C. GUSTAVO R VINCENTI *
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANJAZZJONI" - ART. 1510 (1) (B), 1511 (1) U 1508 (2) TAL-KODICI CIVILI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - KONSANGWINEITA' - RETRATT - SIMULAZZJONI
Summary
Ir-retratt gentlizju ma jmissx lill-qrib mid-demm hlieff meta l-fond mibjugh kien ta` axxendent komuni ieghu kemm al-venditur, u meta min mindu kien ta` dak l-axxendent sal-bejgh li jaghti lok ghall-irkupru ma jkun gie qatt traferit lill-persuna li ma tkunx niezla minn dak l-axxendent. Mhux bizzejjed li l-persuna li lilha jkun gie trasferit il-fond ma tkunx barranija ghall-familja ta` dak l-axxendent, imma huwa mehtieg illi dik il-persuna, anki jekk mhux barranija, tkun niezla min dak l-axxendent. Jekk it-trasferiment ikun sar li mara mizzewga li lragel li huwa niezel mill-axxendent komuni; il-fond ikun hareg mid-demm, avvolja dik il-mara akkwistat il-fond fil-kors taz-zwieg; u ghalhekkil-fond ikun dahal fil-komunjoni ta` l-akkwisti; gahx dik il-mara, ghalkemm "agnata", u ghalhekk mhux barranija gahll-familj, mhix pero` niezla mill-axxendet komuni. Kieku t-trasferiment ikun sar lidik il-mara flimkien ma` zewgha, it-trasferiment ma kienx ikun kunsidrat bhala maghmul favur persunali mhix niezla mill-axxendent komuni. Il-gurisprudenza recenti tammetti l-principju li meta jigi ezercitat ir-retraa gentilizju, it-retraent mhux obligat izomm ghalih, anki ghal mument whed, il-fondirkuprat; u wara li tkun saritlu r-rivendizzjoni jista` jerga` jiddisponi minnu bi profitt, anki jekk dan kien il-hsieb tieghu sa minn qabl ma huwa ezercita l-irkupru. Dak li ma hux permess huwa lir-retraent ikun miftiehem minn qabel ma` hadd iehor li ghandu jittrasferilu l-fond malli ssirlu r-rivendizzjoni; gahx f'dan il-kaz l-irkupru jkun null. Il-provi tas-simulazzjoni, jigifieri tal-fatt illi l-irkpru huwa ezercitat fl-interess ta` hadd iehor in segwita ghal akkordju preventiv ma` dan hadd iehor, jistghu jkunu diretti, u jistghu jkunu anki inzjarji; imma f'dan l-ahhar kaz il-provi jridu jkunu precizi, gravi u konkordani, b'mod li l-indizji ma jiswewx biex jippruvaw is-simulazzjoni jekk jinsabu ndeboliti minn indizji kuntrarji. Fil-kaz prezenti l-indizji gew ritenuti mhux, bizzejjed biex jinducu s-simulazzjoni allegata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info