Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 220

Judgement Details


Date
12/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO SCHEMBRI vs ROSINA BONNICI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS SUPERVENIENS" - ART. 62 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - IMPUNJAZZJONI - NOTIFIKA - RATIZZAZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TAXXA
Summary
L-ispejjez gudizzjarji jigu ntaxxati u likwidati mir-Registratur; u -taxxi minu maghmula ma jistghixjigu attakkati wara li jghaddi xahar. Dan iz-zmien jibda jghaddi, ghal dawk li jkun talbu t-taxxata` l-ispejjez mill-gurnata li fiha tkun harget it-taxxa, u ghad-debitur, li jkun gie regolarment notifikat bit-taxxa b'att gudizzjarju, mill-gurnata ta` dik in-notifika. Ghaldaqstant, ghad-dekorrenza ta` dak iz-zmien, li fih tista` tigi mpunjata t-taxxa da parti tad-debitur, hija necessarja n-notifika lilu tat-taxxa b'att gudizzjarju. Jekk it-taxxa ma kunx giet notifikata regolarment b'att gudizzjarju lid-debitur, u intant il-parti l-ohra tagixxi kontra tieghu ghall-approvazzjoni tar-ratizzazzjoni ta` l-ispejjez tal-kawza li ghaliha tirriferixxi t-taxxa, u ma` l-att tac-citazzjoni tigi ezibita dik it-taxxa, in-notifika ghandha titiqies li saret regolarment bin-notifika tac-citazzjoni, u minn dak il-jum jibda jiddekorri x-xahar zmien li fih id-debitur jista` jimpunja t-taxxa. U jekk huwa ma jimpunjax dik it-taxxa f'dak ix-xahar zmien, huwa ma ghadux aktar filwaqt li jattakka t-taxxa,u ma jistax jopponi t-talba ghall-approvazzjoni tar-ratizzazzjoni fuq il-motiv li huwa jalega li ghadu filwaqr li jimpunja t-taxxa li fuqha hija bazata r-ratizzazzjoni, ghax dritt aktar li jattakka t-taxxa huwa ma ghandux. U allura l-azzjoni ezercitata mill-attur ma tibqax aktar difettuza, in forzatal-principju "jus superveniens firmat actioneme vel exceptionem".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info