Referenza: Volum 37B (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 211

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/06/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CARMELO ALBERTO TABONE PR ET NE vs CARMELA BOFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1120, 1629, 1635 U 1907 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 100 U 102 TAL-KODICI TAL-KUMMERC, U ART. 221 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DANNI - GUDIZZJARJI - KOSTITUZZJONI IN MORA - KUMMISSJUNANT - LOKAZZJONI - SPEJJEZ - TISWIJIET FIL-FOND MIKRI
Fil-Qosor
Il-kummercjant li jimporta l-merkanzija minn barra f'ismu, jittratta wahdu mat-terzi, u huwa wahdu repsonsabili jekk dawn ma jhallsux, u jbiegh il-merkanzija li lmin irid hu minghajr ebda ngerenza daparti ta` min jibghatlu l-merkanzija, huwa kummercjant kummissjonant; u ma hemm ebda relazzjoni bejnit-terzi u l-persuna li tibghatlu l-merkanzija barra. Gahldaqstant, dak il-kummercjant ghandu interess li ssofri dik il-merkanzija kontra min ikun il-kagun ta` dawk id-danni; u huwa inkocepibili illi qabel hekk jagixxi, huwa ghandu jistenna li jigi azzjonat mill-persuna li baghtitlu l-merkanzija.Sid il-kera ghandu jikkonseja l-haga fis tat tajjeb ta` tiswijiet ta` kull xorta. Dana l-obligu evidentement jirriferixxi ghaz-zmien li fih tkun saret il-likazzjoni izda dan mhux obligu essenzjali,imma ghandu biss minn atura tal-kuntratt, u ghalhekk il-kerrej jista` jiddispensa lill-lokatur minndan l-obligu, u jista` jirrinunzja, anki tacitament, ghad-dritt li jobliga lill-lokatur jirripara l-fond fil-mument li hu krieh u ha pussess minnu. Jekk dawk it-tiwswijiet ghandhom isiru fil-kors tal-kirja aktar tard, minghajr ma jigi determiant ebda zmien ghall-ezekuzzjoni ta` dawk it-tiswijiet, huwa necessarju li jigu kunsidrati x-xort ta` l-obligazzjoniji u l-mod li bih ghandha tigi ezegwita.Jekk imbaghad il-kerrej jidhirlu li x-xoghlijiet qeghdin idumu ma jsiru, il-kerrej ghandu jirrikorri lill-Qorti biex jigi prefiss terminu lill-lokatru ghall-ezekuzzjoni tax-xoghlijiet mehtiega, u biex huwa jigi awtorizzat jaghmel huwa stess dawk ix-xoghlijiet jekk il-lokatur ma jaghmilhomxf'dak it-terminu. U jekk dana ma jsirx, ma jistax jinghad illi l-lokatur gie kostitwit in mora skond kif trid il-ligi. U jekk, minhabba n-nuqqas ta` dawk ix-xoghlijiet il-kerrej isofri hsara fl-oggetti ntrodotti fil-fond, huwa ma jistax jilmenta kontra l-lokatur u jitlob kontra tieghu r-rizarciment ta` dikil-hsara, minhabba n-nuqqas ta` dik ilkostituzzjoni in mora. Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid limeta, minhabba mankament jew difetti mohbija li jkun hemm fil-haga mikrija fiz-zmien tal-kuntratt tal-kiri, il=kerrej ibati hsara, isd il-kera, jekk kien jaf b'dawk il-mankamenti jew difetti jew kellu raguni biex jissuspetta fihom, hu obligat ghall-hals ta` dawk id-danni kemm il-darba huwa ma jkunxgharraf lill-kerrej kien jaf li l-fond kien bil-hsara. Jekk fic-citazzjoni li biha jitlob id-dannil-kerrej jitlob ukoll li l-loatur jigi kundannat jezegwixxi dawk ix-xoghlijiet u li jigi awtorizzatjaghmilhom hu fin-nuqqas tieghu, u dawk ix-xoghlijiet isiru fil-pendenza tal-kawza, ma jistax jinghad li l-kerrej ma ghandux aktar interes f'dawk id-domandi; u jekk dawk id-domandi jirrizultaw gustifikati, l-ispejjez relattivi ghandhom jigu akkollati lill-lokatur, u mhux il-kaz li jkun hemm moderazzjoni fil-kap ta` l-ispejjez relativi b'derogazzjoni ghad-dispozizzjoni tal-ligi li tirregola r-regolament ta` l-ispejjez gudizzjarji.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni