Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 211

Judgement Details


Date
12/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO ALBERTO TABONE PR ET NE vs CARMELA BOFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1120, 1629, 1635 U 1907 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 100 U 102 TAL-KODICI TAL-KUMMERC, U ART. 221 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DANNI - GUDIZZJARJI - KOSTITUZZJONI IN MORA - KUMMISSJUNANT - LOKAZZJONI - SPEJJEZ - TISWIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
Il-kummercjant li jimporta l-merkanzija minn barra f'ismu, jittratta wahdu mat-terzi, u huwa wahdu repsonsabili jekk dawn ma jhallsux, u jbiegh il-merkanzija li lmin irid hu minghajr ebda ngerenza daparti ta` min jibghatlu l-merkanzija, huwa kummercjant kummissjonant; u ma hemm ebda relazzjoni bejnit-terzi u l-persuna li tibghatlu l-merkanzija barra. Gahldaqstant, dak il-kummercjant ghandu interess li ssofri dik il-merkanzija kontra min ikun il-kagun ta` dawk id-danni; u huwa inkocepibili illi qabel hekk jagixxi, huwa ghandu jistenna li jigi azzjonat mill-persuna li baghtitlu l-merkanzija.Sid il-kera ghandu jikkonseja l-haga fis tat tajjeb ta` tiswijiet ta` kull xorta. Dana l-obligu evidentement jirriferixxi ghaz-zmien li fih tkun saret il-likazzjoni izda dan mhux obligu essenzjali,imma ghandu biss minn atura tal-kuntratt, u ghalhekk il-kerrej jista` jiddispensa lill-lokatur minndan l-obligu, u jista` jirrinunzja, anki tacitament, ghad-dritt li jobliga lill-lokatur jirripara l-fond fil-mument li hu krieh u ha pussess minnu. Jekk dawk it-tiwswijiet ghandhom isiru fil-kors tal-kirja aktar tard, minghajr ma jigi determiant ebda zmien ghall-ezekuzzjoni ta` dawk it-tiswijiet, huwa necessarju li jigu kunsidrati x-xort ta` l-obligazzjoniji u l-mod li bih ghandha tigi ezegwita.Jekk imbaghad il-kerrej jidhirlu li x-xoghlijiet qeghdin idumu ma jsiru, il-kerrej ghandu jirrikorri lill-Qorti biex jigi prefiss terminu lill-lokatru ghall-ezekuzzjoni tax-xoghlijiet mehtiega, u biex huwa jigi awtorizzat jaghmel huwa stess dawk ix-xoghlijiet jekk il-lokatur ma jaghmilhomxf'dak it-terminu. U jekk dana ma jsirx, ma jistax jinghad illi l-lokatur gie kostitwit in mora skond kif trid il-ligi. U jekk, minhabba n-nuqqas ta` dawk ix-xoghlijiet il-kerrej isofri hsara fl-oggetti ntrodotti fil-fond, huwa ma jistax jilmenta kontra l-lokatur u jitlob kontra tieghu r-rizarciment ta` dikil-hsara, minhabba n-nuqqas ta` dik ilkostituzzjoni in mora. Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid limeta, minhabba mankament jew difetti mohbija li jkun hemm fil-haga mikrija fiz-zmien tal-kuntratt tal-kiri, il=kerrej ibati hsara, isd il-kera, jekk kien jaf b'dawk il-mankamenti jew difetti jew kellu raguni biex jissuspetta fihom, hu obligat ghall-hals ta` dawk id-danni kemm il-darba huwa ma jkunxgharraf lill-kerrej kien jaf li l-fond kien bil-hsara. Jekk fic-citazzjoni li biha jitlob id-dannil-kerrej jitlob ukoll li l-loatur jigi kundannat jezegwixxi dawk ix-xoghlijiet u li jigi awtorizzatjaghmilhom hu fin-nuqqas tieghu, u dawk ix-xoghlijiet isiru fil-pendenza tal-kawza, ma jistax jinghad li l-kerrej ma ghandux aktar interes f'dawk id-domandi; u jekk dawk id-domandi jirrizultaw gustifikati, l-ispejjez relattivi ghandhom jigu akkollati lill-lokatur, u mhux il-kaz li jkun hemm moderazzjoni fil-kap ta` l-ispejjez relativi b'derogazzjoni ghad-dispozizzjoni tal-ligi li tirregola r-regolament ta` l-ispejjez gudizzjarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info