Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 229

Judgement Details


Date
10/12/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
RIKORS TA' NUTAR DR. ANTONIO GALEA vs ONOR. LOUIS GALEA, LL.D., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 28 (2) TAL-KAP. 70. - CEDOLA TA` RKUPRU - ENFITEWSI - QORTI TAR-REVIZJONI TA' L-ATTI NOTARILI - RETRATT - RIVENDIZZJONI - TAXXA TAL-BOLL - TAXXA TAS-SUCCESSJONI
Summary
In-nutar li jircievi att ta' koncessjoni enfitewtika, fejn jaghmel dikjarazzjoni tal-provenjenza tal-fond, ghandu l-obligu espress mill-ligi, meta t-trasferiment ma jkunx imponibili, jaghmel dikjarazzjoni ta' l-ezenzjoni ta' dak it-trasferiment mit-taxxa tas-successjoni u jaghti r-ragunijiet ta' dikl-ezenzjoni. Ir-raguni biss konsistenti fid-dikjarazzjoni tal-provenjenza minghajr id-dikjarazzjoni ta' l-ezenzjoni minn dik it-taxxa, ma hix bizzejjed biex tissoddisfa l-vot tla-ligi; u l-ommissjoni ta' dik id-dikjarazzjoni da parti tan-utar tammonta ghal kontravvenzjoni tal-ligi. Ghalkemm ma tkunx saret il-procedura tac-cedola u tad-depozitu ghall-ezercizzju tad-dritt ta' rkupru, ir-rivendizzjoni li ssir mir-retrartarju qabel ma ssir dik il-procedura, ghax huwa jirrikonoxxi d-dritt ta' l-irkupru fuq il-fond li rrivenda, ma tistax tigi maghduda bhala mhux tassew att ta' rivendizzjoni semplicement ghaliex ma kienetx saret qabel ic-cedola ta' rkupru, meta jirrizulta li tassew dak il-fond hekk rivendut kien suggett ghall-irkupru. Ghaldaqstant in-nutar li rcieva dak l-att ma ghamel ebda kontravvenzjoni kontra l-ligi jekk huwa mbolla dak l-att bhala att ta' semplici rivendizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info