Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 55

Judgement Details


Date
02/04/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
VICTOR SAVONA PR. ET. NE. vs DR. PETER ASPHAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1074 U 1075 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - RESPONSABILITA' TAL-PROFESSJONISTA - TABIB
Summary
Kull persuna ghandha tirrispondi ghall-hsara li tigri bi htija taghha; u jitqies li hu fi htija kullmin fl-ghemil tieghu ma juzax il-prudenza, diligenza u atenzjoni ta' "bonus pater familias". Immafin-nuqqas ta' dispozizzjoni espressa tal-ligi hadd ma jirrrispondi ghall-hsara li tigri minhabba nuqqas ta' diligenza, attenzjoni jew prudenza fi grad akbar. F'kawzi dwar rizarciment ta' danni, minjallega li sofra l-hsara ghandu l-obligu li jipprova l-fatt jew l-omissjoni li juru l-htija ta' minikun azzjonat ghal dawk id-danni. Il-professjonista ma hux tenut ghad-danni rizultanti minn zball professjonali, ammenoke dan l-izball ma jkunx grossolan, u amenokke' l-htija ma tkunx tista' tigi lilu addebitata mhabba nuqqas ta' prudenza, diligenza u attenzjoni ta' "bonus pater familias". It-tabib li jopera pazjent kirurgikament ghandu juza d-diligenza mehtiega mhux biss fil-waqt ta' l-operazzjoni, imma anki fl-izvilupp taghha posterjuri. Jekk wara l-operazzjoni t-tabib ma jzommx lil dak il-pazjent operat kontinwament taht ghajnejh, huwa jonqos minn dik id-diligenza, u jirrendi ruhu responsabbli ghad-danni li dak in-nuqqas jista' jikkaguna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info