Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 5

Judgement Details


Date
29/01/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
MARY VASSALLO vs JOHN MIZZI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.155 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - KAWZALI
Summary
L-oggett u r-raguni ta' talba gudizzjarja ghandhom ikunu mfissirin car u sewwa fic-citazzjoni, uquddiem dawna l-Qrati mhux lecitu li dik il-kawzali differenti minn dik espressa fic-citazzjoni. Fil-kaz prezenti, wiehed mill-konvenuti kien imharrek bhala lokatur biex, flimkien mal-konvenut l-iehor,jaghmlu x-xoghol mehtieg biex l-attrici, inkwilna ikollha l-uzu a' l-ilma li kellha qabel. Irrizulta li dak il-konvenut ma kienx lokatur, u ghalhekk ma kellux "ex contractu" l-obligu li jaghmel dakix-xoghol bhala tali; imma l-Ewwel Qorti kkundannat lilu wkoll biex jaghmel dak ix-xoghol, ghaliexirrizulta li, ghalkemm ma kienx lokatur, kien pero' huwa li kien ippriva lill-attrici mill-uzu ta' l-ilma, billi hassar il-pompa li kienet taghti l-ilma. Il-Qorti ta' l-aqppell irrevokat is-sentenzata' l-Ewwel Qorti ghar-rigward ta' dak il-konvenut, billi ma kellux jigi kundannat fuq kawzali diversa minn dik dedotta kontra tieghu fl-att tac-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info