Referenza: Volum 39B (1955), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 167

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/04/1955
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ANGELO BUHAGIAR vs SALVATORE BUHAGIAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - ANNULLAMENT - ART. 1616, 1617, 1680, U 1681 TAL-KAP. 23 - KOMPROPRJETA' - LOKAZZJONI - PREFERENZA - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Il-kiri li jsir minn wiehed mill-kompessessuri tal-haga minghajr awtorizzazzjoni b'sentenza tal-Qorti kompetenti, jew minghajr il-kunsens ta' xi wiehed mill-kompessessuri l-ohrajn, jista', fuq talba ta' dan il-kompessessur l-iehor, jigi annullat, kemm-il darba din it-talba ssir fi zmien xahrejn minndak inhar li dan il-kompressessur l-iehor ikun sar jaf b'dak il-kiri. Biex jigi akkordat dan l-annullament, mhux mehtieg li min jitolbu jkollu kawza gusta biex jitolbu; imma, ladarba l-lokazzjoni tkun saret mhux bil-kunsens ta' kulhadd, jew mhux b'sentenza tal-Qorti, allura l-lokazzjoni hi suggetta ghall-annullament, hemm jew ma hemmx gusta kawza. Il-konsiderazzjoni tal-gusta kawza tidhol bissmeta xi wiehed mill-kompessessuri jitlob b'citazzjoni li l-Qorti taghti l-awtorizzazzjoni ghall-kirital-haga; billi l-Qorti, biex taghti dik l-awtorizzazzjoni, trid tara li l-haga hi tajba biex tinkera u illi l-kiri propost hu ta' gid, u mbaghad trid tara jekk xi wiehed mill-kompossessuri l-ohra, ma jistax jaqbad u jiehu l-haga f'idejh, jaghti l-fond in lokazzjoni malgrado d-dissens ta' xi wiehedmill-kompossessuri l-ohrajn, u mbaghad ihalli lil dan il-kompessessur l-iehor jagixxi, u mbaghad jipprova li dan il-kompossessur l-iehor jagixxi, u mbaghad jipprova li dan il-kompessessur l-iehor jagixxi, u mbaghad jipprova li dan il-kompossessur l-iehor jagixxi, u mbaghad jipprova li dan il-kompossessur l-iehor ma kellux raguni tajba biex japponi ruhu ghal dik il-lokazzjoni. Dan l-annullament huwa aperativ ankorke' l-lokazzjoni li taghha jintalab l-annullament tkun saret favur xi wiehed mill-kompossessuri; ghax il-ligi ma taghmel ebda distinzjoni bejn barranin u kompossessuri bhala inkwilini tal-fond. Id-dritt tal-kompressessur li jigi preferit fil-lokazzjoni tal-haga komuni huwa personali; u ma jistax jigi minnu ezercitat hlief ghalih innifsu. Kompossessur wiehed jista' wahda jitlobl-izgumbrament tal-persuna li lilha jkun gie mikri l-fond, jekk it-talba ssir fil-kontestazzjoni anki tal-kompossessuri l-ohrajn. Jekk imbaghad dak il-kompossessur li jagixxi ghall-annullament tal-lokazzjoni jkun irid ukoll jassumi l-lokazzjoni huwa stess, allura, jekk il-lokazzjoni jkun iridha kompossessur iehor, ikun il-kaz ta' korkors li ghalih tipprovdi l-istess ligi; imma jekk il-lokazzjonijkun iridha barrani, il-kompossessur ghandu jirbah, ghax ghandu l-preferenza taht l-istess kondizzjonijiet offerti mill-barrani. Liema dritt ta' preferenza mhux sospiz mill-Ligi tal-Kera; ghax din il-ligi tissospendi l-preferenza tas-sid fil-kaz ta' rilokazzjoni tal-fond, u mhux fil-kaz ta' kiri gdid; u barra minn dan, id-dritt tal-preferenza hu sospiz fil-konfront tal-kerrej, u mhux ta' min ikunjokkupa l-fond minghajr titolu. Il-kompossessur jista' jitlob fl-istess kawza tant l-annullament tal-lokazzjoni maghmula minghajr il-kunsens tieghu kemm ukoll l-assunzjoni tal-lokazzjoni minnu nnifsu. U mhux il-kaz li tigi offerta "alternative accomodation" lill-persuna li, b'effett ta' dan l-annullament, issib ruhha kostretta li tizgombra mill-fond.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni