Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 256

Judgement Details


Date
27/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
JOSEPH GALEA ET vs NUTAR DR. ANTONIO GALEA LL.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 792(2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BENEFICCJU TAL-"FORO" - BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - NULLITA'
Summary
L-eccezzjoni ta' l-irritwalita' ta' l-istanza, li tammonta ghan-nullita' ta' l-istanza, mhux biss hija kwistjoni essenzjalment preliminari bhal ma hija dik ta' l-inkompetenza, imma anzi tirbah lil dikta' l-inkompetenza. Ghax jekk hi nulla l-istanza, allura t-tribunal, ghandu jew ma ghandux gurisdizzjoni, ma jistax jiehu konjizzjoni tal-kawza, stante li ma jkunx investit debitament biha; u lanqas jista' jiehu konjizzjoni ta' l-eccezzjoni ta' l-inkompetenza. L-istess kwistjoni ta' l-inkompetenza jehtieg li tigi diskussa fuq istanza valida; u ghalhekk hi l-eccezzjoni ta' nullita ta' l-attijiet li tista' tigi pregudikata jekk min jeccepiha jkun ipproceda ghal attijiet ohrajn. Wara li jigi maqtugh jekk l-istanza hix valida jew le, u fil-kaz li jigi maqtugh li hi valida, allura jigi diskussu deciz jekk, malgrada li l-istanza hija ritwalment valida, it-tribunal huwiex kompetenti jiehu konjizzjoni taghha. Ghaldaqstant, jekk l-intimat quddiem il-Board tal-Kera, wara li jkun qajjem diversi kwistjonijiet dwar ir-ritwalita' jew le tar-rikors prezentat kontra tieghu, jissoleva l-eccezzjonita' l-inkompetenza tal-Boars minhabba r-residenza tieghu fi Gzira diversa, dik l-eccezzjoni ta' l-inkompetenza ma tistax tigi respinta fuq il-motiv li kien jmissha giet moghtija "in limine litis", jekk meta giet moghtija kienu gew diskussi kwistjonijiet dwar ir-ritwalita jew le ta' l-istanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info