Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 181

Judgement Details


Date
29/04/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
VINCENZO GATT ET vs GRAZIA SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - KAWZALI - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Hu veru li talba quddiem il-Board tal-Kera ghar-ripreza tal-pussess ta' fond, meta hi bazata fuq kawzali wahda, ma tistghax tigi deciza fuq kawzali ohra; imma jekk dik il-kawzali tkun tikkonsisti filli s-sid irid il-fond ghax ghandu bzonn ghalih, u t-talba tkun sejra ssib ostakolu ghax il-fond hu hanut, u s-sid jipprova li l-fond sar hanut bil-fatt illegali tal-kerrej, allura certament il-Board ghandu jidhol fl-indagini tal-kambjament tad-destinazzjoni; mhux bhala kawzali ohra, imma ghax id-dritt tas-sid li jiehu lura l-fond, jekk iridu ghalieh, ma ghandux ikun ostruwit mill-fatt illegali tal-kerrej li jkun ghamel il-fond "hanut" mentri dan kien destinat ghall-abitazzjoni. Ghaldaqstant, l-enuncjazzjoni tal-principju li l-fatt tal-kambjament tad-destinazzjoni tal-fond ma ghandux importanzaghad-decizjoni ta' talba bazata fuq il-kawzali li s-sid irid il-fond ghalih ghax ghandu bzonnu, bhala principju assolut, hija enuncjazzjoni skorretta. Jekk minhabba din l-enuncjazzjoni zbaljata l-Board jichad it-talba ghax jirritjeni li l-fond hu "hanut", wara li jkun irrifjuta li jara jekk sarx "hanut" bil-fatt illegali tal-kerrej, billi, minhabba l-unicita' tal-kawzali jkun irritjena dan il-pont irrilevanti - metri, ghall-kuntrarju, hu rilevanti li l-gudikant jara jekk il-post inbidelx minnabitazzjoni ghal hanut bil-fatt illegali tal-kerrej - ikun hemm fid-decizjoni tal-Board, mhux biss enuncjazzjoni zbaljata ta' punt ta' dritt, fis-sens li jkun gie affermat bhala assolut principju lihu veru biss in parti, imma wkoll, minhabba din l-enuncjazzjoni defittuza, ikun gie znaturat l-aspett guridiku tal-kawza, ikun gie znaturat dak li jissejjah "the legal approach". Decizjoni tal-Boardtal-Kera li tikkontjeni din l-enuncjazzjoni hija appellabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info