Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 2, Page 395

Judgement Details


Date
27/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH DEBONO ET. vs DOTTORESSA IRENE CONDACHI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AUDI ALTERAM PARTEM" - ACCESS - ART. 791 (1) (C) U (2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - INSPEZZJONI TAL-FOND MILL-MEMBRI TEKNICI - LOKAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA
Summary
Jekk xi wahda mill-partijiet ma kienetx prezenti fl-access mizmum mill-membri teknici tal-Board tal-Kera biex jispezzjonaw il-fond ghall-finijiet tal-fissazzjoni tal-kera xieraq, u dan ghaliex il-periti jkunu accedew mhux fil-hin li gie avzat lill-partijiet, mhix nulla s-sentenza tal-Board li tkun bazata fuq ir-rapport ta' dawk il-membri teknici, avvolja dik il-parti ssofri xi pregudizzju minhabbali ma kienetx prezenti f'dak l-access, jekk dik il-parti kienet fil-pozizzjoni li tirripara ghal dak il-pregudizzju qabel is-sentenza billi ggib ghall-konjizzjoni tal-Board dak il-fatt, biex il-Boardjipprovdi u, jekk ikun il-kaz, jordna access iehor. Divers kien ikun il-kaz kieku dik il-parti magietx imqeghedha legalment fi grad li tassisti ghall-access, u dan sar minghajr ma kienet taf bih, uma saretx taf bih, u ma setghetx ragjonevolment tkun taf bih hlief wara l-prolazzjoni tas-sentenza;ghax f'dan il-kaz ikun hemm vjolazzjoni tal-principju importantissimu "audi alteram partem". Biexdik il-parti tirnexxi fl-azzjoni taghha ghall-annullament ta' sentenza moghtija minhabba vjolazzjonita' dak il-principju, jehtiegilha tipprova li hij sofriet dik il-privazzjoni ingustament, jigifierimhux bi htija addebitabbli lilha; ghax inkella jissubentra l-principju l-iehr "qui culpa sua damnumsentit non videtur damnum sentire". Anki jekk kien hemm dik il-vjolazzjoni, ebda nullita' ma tohrog, ladarba l-parti kienet taf biha u halliet li jsiru attijiet ohra wara, jigifieri l-prolazzjoni tas-sentenza, minghajr ma eccepiet dik in-nullita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info