Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 191

Judgement Details


Date
09/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCESCO SPITERI vs GIUSEPPE SGHENDO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - AVVJAMENT - BOARD TAL-KERA - HANUT - KOMPETENZA - KWISTJONI TA' DRITT - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - LOKAZZJONI - SOPRASSESSJONI
Summary
Il-Board tal-Kera hu kompetenti li jiddecidi kwistjonijiet "ta' dritt li jinqalghu fil-kawzi ta' kompetenza tieghu; biss il-Board, wara jidhirlu li hu fl-interess tal-kontendenti li l-kwistjoni tigi ventilata quddiem it-tribunal ordinarju, biex tikun tista' tigi aktar ezawrjentement trattata, u biexil-kontendenti jkollhom il-beneficcju tad-doppju ezami, jista' jissoprassjedi fuq dik il-kwistjonisakemm tigi deciza mit-tribunal ordinarji. U l-Qorti ta' l-Appell ma tistax jissoprassjedi fuq dikil-kwistjoni sakemm tigi deciza mit-tribunali ordinarji. U l-Qorti ta' l-Appell ma tistax tindahal,minghajr motivi gravi, fl-ezercizzju tad-diskrezzjoni tal-Board dwar ghandux jew le jissoprassjedi.Il-kelma "avvjament" tfisser ordinarjament tat-trewwim ta' post ghan-negozju; u ghalkemm l-avvjament ta' post hu ta' valur akbar meta l-generu tan-negozju ezercitat fih precedentement ikun l-istess,din pero' hi kwistjoni ta' gradazzjoni ta valur tieghu; ghax kemm ukoll avvjament fil-fatt li l-post ikun gie qabel uzat "ghal xi negozju", ukoll jekk divers. L-importanti hu li n-nies ikunu jafu l-post bhala stabbiliment, bhala negozju. Jekk il-Board tal-Fera jiddikjara ruhu inkompetenti li jiehu konjizzjoni tal-kawza, u wkoll jillibera lill-intimat mill-osservax gudizzju, din il-liberatorja,stante li hi pedissekwa ... ta' ikun ntenza, hi merament kwistjoni ta' forma u lokuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info