Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 221

Judgement Details


Date
06/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
MARY GATT vs ONOR. EDGAR CUSCHIERI, C.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FILES"DIPARTIMENTALI - ART. 637(3) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - PROVI - XHIEDA KONTRA L-MIKTUB
Summary
Ir-regola "contra testimonium scriptum testimonium non scriptum non fertur" ma hix assoluta, ima ssofri eccezzjoni f'certi kazi; u skond il-gurisprudenza l-aktar ricenti, lprincipjui li ghandhom jigusewit f'din il-materja huma dawn: 1. Meta l-ftehim ikun gie inkorporat fi skrittura, ghandu jigiprezunt li dak li riedu xi ftehmu fuqu l-partijiet gie mnizzel f'dik l-skrittura; b'mod li ma jistax ikun lecitu li wiehed mill-kontraenti jinkludi f'dak il-ftehim klawsoli ohra li mill-kitba ma jirrizultawx, jekk ma jkunux klawsoli sekondarji li jkunu qeghdin ifissru jew jiccaraw il-klawsoli principali; 2. provi orali huma ammissibili biex jigu dilucidati xi punti oskuri tal-kitba, jew f'kazi ta' impunjazzjoni ta' dik il-kitba; izda ma humiex ammissibili bie ifissru dak li fih in-nifsu hudiga car; 3. Provi orali kontra l-miktub huma ammissibili meta jigu offerti biex tigi mfissra ahjarl-intenzjon kontraenti u meta dik l-intenzjoni tun giet espressa b'mod ambigwu u oskur, anki meta jrid jigi pruvat xi fatt incidentali jew accessorju li jkun konciljabbli ma' l-att; 4. Ir-regola ta' l-inammissibilita' tal-provi testionjali kontra l-miktub tibqa' ssehh sakemm il-Qorti ma tkunx perswaza illi hemm zball fil-kuntratt, jew li thalla barra xi patt ghal xi raguni specjali. Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li ma tistax tintalab l-ezibizzjoni ta' ittri, dispacci jew karti ohra, l jiffurmaw parti minn "file" dipartimentali, tapplika anki f'dawk il-kawzi fejn il-Gvern ikun parti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info