Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 212

Judgement Details


Date
30/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE CILIA vs GAETANA CILIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - APPELL - ART. 1303, 1332(1), 1282(1), 1362(2), U 1375 TAL-KODICI CIVILI - BENI DOTALI - BENI PARAFERNALI - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - MARA - SEPARAZZJONI PERSONALI - TRATTAZZJONI KONTESTWALI
Summary
Matul iz-zwieg ir-ragel biss hu l-amministratur tal-beni dotali, salvi dispozizzjonijiet ohra tal-ligi; u l-amministrazzjoni ta' l-akkwisti konjugali tmiss ukoll lir-ragel, li quddiem it-terzi jista'jaghmel minnhom daqs li kieku kienu hwejgu. U kwalunkwe ftehim kuntrarju ghal dan il-poter, moghtilir-ragel bhala kap tal-familja, huwa null u minghajr effett. Sakemm ma hemmx ix-xoljiment tax-xirka tal-ksib, u lanqas it-telfa tad-dritt tal-pussess tad-dota, ir-ragel ghandu dritt ghall-pussess ughall-amministrazzjoni ta' l-oggetti sew dotali kemm tax-xirka tal-ksib, kif ukoll tal-beni parafernali; b'mod illi r-ragel li jsofri spoll fil-pussess ta' dawn l-oggetti, ghandu dritt li jigi reintegrat f'dak il-pussess, minghajr pregudizzju ghall-konsegwenzi guridici li jista' jkollha separazzjoni legali personali fl-effetti taghha fuq il-gid tal-mara. Ghaldaqstant il-mara li titlaq mid-dar konjugali u tiehu maghha minn dawn l-oggetti hija obbligata troddhom lil zewgha, anki jekk hija tibdakawza ta' separazzjoni personali kontra tieghu, u dan anki jekk hija tkun hadet dawk l-oggetti bil-kunsens tieghu. It-trattazzjoni kontestwali hija fakoltattiva ghall-Qorti ta' l-Ewwel Istanza, ghax hija bazata fuq raguni ta' espedjenza skond id-diskrezzjoni ta' dik il-Qorti. F'liema diskrezzjoni l-Qorti ta' l-Appell, bhala regola, ma tindahalx, meta ma jirritultalhiex pregudizzju gravi u ingustizzja manifesta ghal xi wahda mill-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info