Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 1, Page 274

Judgement Details


Date
21/10/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
BARUNI ALESSANDRO JAN D'AMICO INGUANEZ ET vs ONOR DR GIORGIO OLIVIER NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AB OBSERVANTIA" - CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI - LIBERAZZJONI
Summary
Meta l-premessa fic-citazzjoni hoja allegazzjoni ta` fatt li jista` jigi accertat fl-istadju tal-provi, ma hemmx bzonn li tintalab dikjarazzjoni specifika "ad hoc" fl-att tac-citazzjoni, imma hu bizzejjed l-accenn ghal dak l-istat ta` fatt kontenut fl-istess citazzjoni. La darba c-citazzjoni jkun fiha espozizjzoni cara u certa ta` l-oggett u tat-talba, mhux mehtieg li fic-citazzjoni jintalbu dikjarazzjonijiet, meta l-fatti li ghalihom jirriferixxu dawk id-dikajrazzjonijiet ma jipprezentaw ebda diffikulta` li tirrikjedi li jigu rizoluti milll-gudikant. Barra minn dan, biex citazzjoni tigi mwaqqa`, irid ikun hem ragunijiet gravi; u fost kollox, ghandu jigi ezaminat jekk ic-citazzjoniji tkunxdeficjenti jew zbaljata b'mod li l-konvenut ikunjista` jgi pregudikat fid-difiza tieghu. Ghaldaqstant ma hemmx lok ghall-liberazzjoni tal-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju billi d-domanda fic-citazzjoni tkun bazata fuq sta ta` fatt li jigi premess fic-citazzjoni minghajr ma tintalab dikjarazzjoni ta` l-ezistenza ta` dak l-istat ta` fatt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info