Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section , Page 140

Judgement Details


Date
27/04/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH MICALLEF NE. vs CARMELO CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"THIRD PARTY RISKS" - ART. 10 (A) U 11 TAL-KAP.165 - ASSIKURAZZJONI - DANNI - POLZA TAS-SIKURTA' - PRESKRIZZJONI
Summary
Ghall-finijiet tal-preskrizzjoni, il-ligi u l-gurisprudenza jiddistingwu tliet xorta ta' danni, jigifieridawk derivanti minn delitt veru u proprju (fejn il-preskrizzjoni hija dik ta' l-azzjoni kriminali), dawk dervanti mnn htija akwiljana fejn il-preskrizzjoni hija dik ta' sentejn), u awk derivantiminn inadempjenza kontrattwali (fejn il-preskrizzjoni hija dik ta' hames snin). F'materja ta' hsara kagunata minn persuna li tkun qieghda ssuq karozza, l-azzjoni ghad-danni sofferti mit"third party" hija azzjoni ex delicto", fil-konfront tat-"third party" ma l-assikurat; ghax dawk id-danni gew kagunati b'delitt. U ghalhekk l-azzjoni tat- "third party" kontra l-assikurat ghal dawk id-danni tigi preskritta fiz-zmien li fih tippreskrivi ruhha l-azzjoni kriminali. Bejn kumpanija assikurata u t-"third party" ma hemm ebda relazzjoni guridika, imma hemm biss certi drittijiet tat-"third party' stabbiliti specifikament mill-Ligi dwar ir-Riskji tat-Terzi Persuni. Imma malli l-kumpaija assikuratrici tircievi l-"claim" minghand it-"third party", u tibda tikkunsidra dak il-"claim" biex tara jekkit-"third party" ghandux dritt ta' indennizz, u f'kaz affermattiv tistabbilixxi l-ammont ta' dak l-indennizz, allura bejn il-kumpanija tas-sikurta' u t-"third party" jinholoq rapport gdid, dak cjoeli l-kumpanija, jekk ikun il-kaz, thallas lit-"third party" in bazi ghall-polza tas-sikurta' u ghall-ligi li tirregola dawn il-poloz, l-indennizz li jixraq. Minn dak il-mument jinholoq rapport bejnil-kumpanija assikuratrici u t-"third party"; u l-pozizzjoni uridika tghaddi mill-fazi ta' l-azzjoni "ex delicto" u tidhol fil-fazi ta' adempiment jew inadempiment kontrattwali, li minnu tista' tohrog l-azzjoni "ex contracto", li hija preskrivibili wara hames snin. Ghaldaqstant, jekk il-"claim" mit-third party" jkun sar lill-kumpannija tas-sikurta meta l-preskrizzjoni ta' l-azzjoni tat-'third party" kontra l-assikurat tkun ghadha ma hix kompjuta, u l-kumpannija thallas l-indennizz wara li tkunkompjuta dik il-preskrizzjoni, l-assikurat ma jistax jippretendi li mhux obbligat jirrfondi lill-kumpanija l-indennizz li din tkun hallset lill-assikurat, billi jallega li meta sar dak il-hlas l-azzjoni tat-"third party" kontra tieghu kienet preskritta. u lanqas jista' l-assikurat jippretendi lil-kumpanija kellha tirrifjuta li tikkunsidra l-"claim" malli rcievietu biex bid-dewmien fil-konsiderazzjoni tal-"claim" jghaddi z-zmien, u bil-moghdija taz-zmien tigi preskritta l-azzjoni "ex delicato" qabel ma tibda tigi kunsidrata l-"claim". Ghaliex il-kumpanija ghandha d-dmir li tikkunsidra l-"claim" tat-"third party" minn dak il-mument stess li tircevih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info