Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 59

Judgement Details


Date
13/02/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PATRI MARTINIANO CUTAJAR NE vs AVUKAT DR DUNSTAN GEORGE BELLANTI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PRIVILEGIUM FORI" - ART. 742 (C), 768, 771 U 746 (H) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DEVOLUZZJONI TAL-FOND - ENFITEWSI - ESEKUZZJONI TA' KUNTRATT - HLAS TA` CENS - WIRT BATTAL
Summary
kull persuna ghandha d-dritt li tigi nharrka quddiem il-Arati tal-Gzira fejnhija tinsab toqghod; pero` hemm kazi li fihom dan il-privilegg ma jistax jigi mitlub u milqugh, fosthom dak meta l-kawza tkun dwar obligazzjoni li skon il-ftehim ghandha tigi ezegwita fi Gzira partikolari. Jekk il-kawza hija proposta kontra wirt battal, il-Qorti kompetenti hija dik tal-Gzira fejn il-mejjet kien kien joqghod l-ahar, jekk dan il-lok ikun maghruf. Imma din ir-regola ssehh biss meta l-privilegg tal-"foro"ma jkunx spicca minhabba xi wahda mir-ragunijiet kontempalti mill-ligi ghac-cessazzjoni ta` dak il-privilegg. Gahldaqstnt, jekk il-ftehim juri illil-obbligazzjoni kellha tigi ezegwita fil-Gzira ta` Ghawdex, il-kawza ghandha ssir fil-Qorti ta` Ghawdex, avvolja l-kawza tkun ghandha ssir fil-Qorti ta`Ghawdex, avvolja l-kawza ghandha ssir fil-Qorti ta` Gahwdex, avvolja l-kawza tkun kontra wirt battal ta`persuna li kienet toqghod u mietet fil-Gzira ta` Malta. B'applikazzjoni ta` dawn l-principji,jekk ic-cens ta` fond enfitewtiku ghandu, skon ilftehim, jithallas fil-Gzira ta` Ghawdex, l-azzjoi d-dbitur ta` dak ic-cens kien joqghod u miet fil-Gzira ta` Malta. Jekk il-privilegg tall"foro" jkun spicca, skond il-ftehim, jispicca ukoll ghall-werrieta ta` min ikun ha parti fil-ftehim. Meta partisostanzjali minn kuntratt ghandha tigi ezegwita f'post determinat, kull parti ohra ta` dak il-kuntratt ghandha tigi ezegwita f'post determinat, kull parti ohra ta` dak il-kuntraa ghandha igi ezegwitahemm ukoll; u ghaldaqstant, jekk fil-kawza fejn tintlab il-kundanna ghall-hlas tac-cens, tintalab ukoll id-devoluzzjoni tal-fond enfitewtiku u r-rizoluzzjoni ta` l-enfitewsi, il-Qorti kompetenti biextiehu konjizzjoni ta` din l-ahhar imsemmija talba hija l-istess Qorti li tiehu konjizzjoni tat-talbadwar il-hlas tac-cens
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info