Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1064

Judgement Details


Date
18/06/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs FORTUNATA QUINTON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HOUSE" - APPARTAMENTI - ART. 108 TAL-KAP. 13 - KERREJJA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tobliga lid-diversi inkwilini ta' kerrejja li jzommu ndaf il-partijietkomuni tal-kerrejja mhix applikabbli fil-kaz ta' "flats"; billi l-kelma "house" adoperata fil-ligi ma tistax tigi nterpretata fis-sens li tikkomprendi anki l-"flats". Dana pero', mhux ghaliex, meta saret il-ligi u giet uzata l-kelma "house", ma kienux jezistu "flats"; billi l-ligi ma tistax tigi immobilizzata b'dan il-mod fl-operazzjoni taghha. Taht dispoizzjoni ta' ligi maghmula zmien qabel jistghu, man mano li jghaddi z-zmien, jaqghu ipotesijiet ohra ta' fatt, avvolja godda u inezistenti fiz-zmien tal-promulgazzjoni tal-ligi; pero' b'din il-limitazzjoni, li ma jistghux jaqghu taht il-ligiipotesijiet ta' fatt godda u inezistenti fiz-zmien meta saret l-ligi; jekk ikun ragjonevolment car li, kieku l-legislatur kellu quddiemu dawk l-ipotesijiet ta' fatt godda, ma kienx jolqothom b'dik id-dispozizzjoni. Imma mid-definizzjoni li tal-kelma "house" tinghata mil-ligi fl-"interpretation clause" ma jistax jinghad li s-sinifikat tal-kelma "house" jista' jigi estiz ghall-"flats". Il-kaz ta'"flats" hu "casus omissus", li jehtieg rimedju " in lege ferende".




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info