Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 49

Judgement Details


Date
20/03/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
MARIA ABDILLA vs AVV. DR. EDGAR BUHAGIAR ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - DOTARJU
Summary
L-alimenti dovuti "jure actionis", jigifieri li huma dovuti bis-sahha ta' donazzjoni, testment, jewkonvenzjoni, ghandhom jigu trattati bhala kreditu veru; huma suggetti ghar-regoli tal-kuntratti, majistghux jitbiddlu f'aktar jew f'anqas, u jistghu jigu pretizi anki ghall-imghoddi. Ghall-kuntrarjul-alimenti dovuti "officio judicis rel legis" ma jistghux jigu ripetuti ghall-imghoddi hlief fil-kaz li l-kreditur ta' l-alimenti juri motiv gust ghaliex ma ezigihomx fiz-zmien xieraq li kellu jezigihom, jew fil-kaz li jipprova li huwa ghamel id-dejn biex imantni ruhu. L-alimenti dovuti mir-ragellill-mara bis-sahha ta' sentenza huma alimenti dovuti "officio judicis", u ghalhekk l-ezigibilita' taghhom ghall-imghoddi hija suggetta ghall-wahda jew l-ohra miz-zewg kondizzjonijiet imsemmijin. Id-dotarju, fin-nuqqas ta' ftehim kuntrarju, huwa prezunt li gie mwieghed lill-mara; u f'dan il-kaz jigi stabbilit mill-Qorti skond il-mezzi tar-ragel, f'ammont li ma jkunx aktar minn £200.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info