Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 1

Judgement Details


Date
08/01/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO GRECH PR ET NET vs MICHAEL AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1088 U 1089 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KOLLIZZJONI - NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA - SPEJJEZ FUNERARJI - TELF TA' QLIGH
Summary
Biex ikun hemm negligenza kontributorja f'materja ta` kollizjoni, hemm bzonn illi n-negligenza ta` min jirreklama d-danni tkun tali illi minghajrha l-kollizjoni ma kienetx issir; imma meta din in-negligenza tkun tali illi minjigi biex ihalals id-danni seta` jevita dawk id-danni bl-ezercizzju tal-kura ordinarja, allura r-responsabilita` tal-kollizjoni taqa` fuq il-konvenut. Bi ftit klien, il-kwistjoni tar-resposabilita` tirsolvi ruhha fir-ricerka ta` min fost il-kontendneti kien l-ahhar wiehed li kkommetta l-ahhar att ta` negligenza li minghajrha ma kiens javvera ruhu l-incident. Id-danni konsistenti fl-ispejjez funerarji tal-persuna limietet minhabba l-kollizjoni jidhlu fid-danni li huma rikuperabili, avvolja dawk l-ispejjez xi darba kellhom isiru indipendentement mill-htija ta` l-obligat. Id-danni rikuperabili f'kaz ta` dellitt jew kwazi-delitt huma dawk biss lijidderivaw necessarjament mill-fatt kolpuz. Fil-kalkolu tad-danni konsistenti fit-telf ta` qliegh, il-gudikant ghandu jqis ic-cirkustanzi kollha tal-kaz, u fuq kollox ix-xorta u l-grad ta` inkapcita` kagunata, flimkien mal-kondizzjoni tal-parti i tabti l-hsara. Kull kaz ghandu jigi regolat skond il-fattispecje teighu;imma fi kwalunkwe kaz l-ammont tad-danni ma jistax jigi likwidat f'somma aktar minn Lm1200
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info