Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section , Page 168

Judgement Details


Date
10/04/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs BELIN SIVE BENIGNO SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSISTENZA LEGALI - AVUKAT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KAWZA KRIMINALI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - RAGUNI RETTA U PRATTIKA - SMIGH XIERAQ - XHEIDA
Summary
Ordni ta` riferenza mill-Qorti tal-Appell Kriminali. L-imputat kien ilment li quddiem il-Qorti tal-Magistrati, fid-data li nqatgeht il-kawza tieghu, hu ma kienx assistit minn avukat u dan bi ksur tad-dritijiet fudnamentali tieghu. Il-Qorti tal-Appell Kriminali rriferiet il-kwistjoni lill-Prim'Awlatal-Qorti Civili. Il-Prim Awla ddecidiet li kienu gew miksura d-drittijiet fundamntali tal-imputat. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat s-sentenza appellata, ddikajrat li ma kienx hemm vjolazzjoni ta-dettami tal-Kodici Kriminali, u orndat li l-Qorti tal-Appell Kriminali kellha tisma` x-xiehda tal-imputat qabel ma tghaddi gahs-sentenza. Meta tqum kwistjoni ta` riferenza huwa dover tal-gudikant li qabel jaghmel l-Odni l-ewwel jara l-kwsitjoni hiex kontemplata fil-ligi ordinarja u, jekk hija, hemmx rimedju ghall-allegata irregolarita`. Il-bicca l-kbira tal-principji fondamentali tal-procedurakriminali li kien hemm fil-Kosttuzzjoni huma ga eccipiti fil-Kodici kriminali. Id-dover tal-Qortighalhekk huwa, li meta tista`, tapplika r-rimedju ordinarju u mhux taghmel l-ordni ta` riferenza. Fil-kaz in dezamina, l-imputat kien irrifjuta li jaghti x-xiehda teighu quddiem il-Qorti Inferjuri litippermetti lill-imputat jixhed quddiemdha. Inoltre, osserva il-Qorti Kostituzzjonali, li d-dritttal-imputat f'kawza kriminali ghandu jigi interpretat u applikat b'mod lij kun konformi mar-regoli tar-raguni retta u prattika. Il-egitimu kontradittur f'kaza simili huwa l-Kumissarju tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info