Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section , Page 84

Judgement Details


Date
15/02/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EDWIN BARTOLO U ALFRED DESIRA vs AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FORMALIZMU - KOMPILAZZJONI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERTA' PROVVIZORJA - NULLITA' - REGISTRATUR TAL-QORTI - RIKORS - ULTRA PETITA - URGENZA
Summary
Rikors naghmul minn imputati fil-kors ta` kompilazzjoni billi l-arres taghhom kien illegali u bi ksur tal-artikoli 5(4) tal-konvnzjoni Ewropeja u tal-artikolu 39 (1) tal-Kostituzzjoni. Il-Prim Awlatal-Qorti Civili ddikjarat li bid-digriet tal-Qrati tal-Magistrati fuq rikors tal-rikorrenti biex tigi akkordata lilhom il-liberta` provvizorja f'liema digriet irriservat li tipprovdi dwar it-talba ghall-liberta` provvizorja fl-ewwel seduta tal-kompilazzjoni, u dan meta ma kienx hemm data fissata ghal dik is-seduta, saret vjolazzjoni fil-konfront tal-vjolazzjoni fil-konfornt tar-rikorrenti, tad-dritt fundamentali ghall-liberta` personali sancita bl-artikoli 5(1) tal-Kovnenzjoni Ewropeja u 34(1)tal-Kostituzzjoni u ordnat lill-Qorti tal-Magistrati titratta r-rikors taghho,. Fuq appell tal-intimati l-Qorti Kositutzzjonali kkonfermat, pero`, bili fil-frattemp ir-rikors ghall-liberta` provvizorja kien gie tratta u deciz, iddikjarajt ezawrit il-meritu tal-orndi moghti mill-Prim'Awla. Ir-rikorrenti kienu gew mressqa quddiem il-Qorti tal-Magistrati b'arrest. Ir-rikors taghhom ghall-liberta`provvizorja ma kiens instema` u ma giex dekretat fl-ewwel seduta meta l-Qorti ddiiferiet ghall-kontinwazzjoni. Sussegwentement, fit-13 ta` April, 1989 il-Qorti tal-Magistrati kkoncediet i-lierta` provvizorja lir-rikorrenti. il-QOrti rriteniet limhux korrett li jinghad li f'kawza kostituzzjonali dwar ksur tad-drittijiet fundamentali ma hemmx il-htiega tal-legittimu ontradittur. IL-kummissarj tal-Pulzija pero` huwa legitimu kontradittur f'kawza simili. L-agent Registratur billi kien "locus standi" fil-kawza nkwnatu li naqas li jinntofika r-rikros tar-rikorrenti ghall-liberta` provvizorja tempestivament. B'kawzi simili l-formalita` hija ridotta ghall-minimu necesarju w l-Qorti tista` ssib vjolazzjoni anki fuq bazi ta` artikoli mhux citati mir-rikorrenti u b'hekk taghti dak ir-rimedju li jidrilha xierq anke jekk dan ikun "ultra petita". Rikors ghall-liberta` provvizorja ghandu jigi trattat bl-akbar urgenza, specjalment meta il-proceduri kriminali jkunu fil-bidu taghhom. In-nuqqas tal-Qorti tal-Magistrati li titratta r-rikors taghhom ghall-liberta` provvizrja bid-debita urgenza kienjikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fudnamentali taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info