Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 135

Judgement Details


Date
03/03/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPROPRJAZZJONI INDEBITA - KUNSENS GHALL-PROCEDURA SOMMARJA - TRUFFA
Summary
Jekk imputat ma jwegibx jew iwiegeb "jirriserva" li ma jkollux oggezzjoni ghall-procedura sommarja,l-artikolu 370 (4) (b) tal-Kodici Kriminali ma jistax jigi applika u l-Qorti tal-Magistrati jkollhatipprocedi bil-kumpilazzjoni. F'dan il-kaz, wara li l-imputat kien irriserva ghat-tali domanda, l-kunsens tieghu ghall-procedura sommarja gie moghti qabel ma giet ippronunzjata s-sentenza ta' l-EwwelQorti. Ghalkemm il-kunsens tat-trattazzjoni bi procedura sommarja gie moghti fi stadju divers minnkif preskritt bil-ligi, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ma ddikjaratx l-inkompetenza ta' l-Ewwel Qorti in vista tal-fatt li r-rekwiziti kollha li in virtu' taghhom l-artikolu 370 (4) (b) jikkonferixxi lill-Qorti tal-Magistrati l-kompetenza li tittratta l-kaz bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali gewprattikament sodisfatti. L-element partikolari tar-reat ta' approprjazzjoni indebita mhuwiex l-uzuta' l-ingann da parti ta' l-agent biex jottjeni l-oggett, izda l-inversjoni tat-titolu tal-pussesstal-haga li l-agent ikun ottjena minghand is-suggett passiv bil-libera volonta' ta' dan. Fl-approprjazzjoni indebita ma jezisti ebda element ta' frodi fis-sens li fl-approprjazzjoni indebita m'hemmxl-element ta' fiducja li essenzjalment jiffacilita tali reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info