Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 232

Judgement Details


Date
11/07/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO CAMILLERI U THERESA AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KO-AKKUZAT - ORDINANZA TAD-DWANA
Summary
Hu principju elementari tad-dritt ta' procedura penali taghna li dak li jistqarr ko-akkuzat, sia jekk bil-fomm biss u sia jekk bil-miktub, ma jaghmilx prova la favur u anqas kontra ko-akkuzat iehor.Dan il-principju jitnissel kemm mill-artikolu 661 tal-Kodici Kriminali kif ukoll mill-artikolu 636 (b) ta' l-imsemmi Kodici. Infatti l-gurisprudenza taghna rrikonoxxiet ukoll l-inammissibilita' tax-xiehda tal-ko-akkuzat kemm-il darba l-kaz tieghu ma jkunx gie definittivament konkluz. Il-Qrati taghna dejjem irritenew li ghalkemm huwa veru li skond il-ligi f'akkuza ta' pussess ta' oggett li dwaruma jkunx thallas id-dazju l-prova li d-dazju kien ihallas ghandha ssir mill-imputat, minkejja dan ghandha ssir distinzjoni bejn il-kaz fejn l-imputat huwa l-importatur ta' dak l-oggett jew il-komplicitieghu jew l-esekutur immedjat ta' l-att ta' kuntrabandu u l-kaz li l-imputat ikun haddiehor. F'dan l-ahhar kaz jehtieg ghall-kontravvenzjoni r-rekwizit tax-xjenza, jigifieri li l-imputat kien jar,jew messu ragonevolment kien jaf, tenut kont tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, li d-dazju dwar dak l-oggett ma kienx gie mhallas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info