Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 121

Judgement Details


Date
17/02/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE ZARB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KORRUZZJONI TA' MINORENNI - KWERELA - OFFIZA GHAL-PUDUR JEW GHALL-MORALI MAGHMULA FIL-PUBBLIKU - PROCEDURI EX OFFICIO - STUPRU
Summary
Ghalkemm l-azzjoni ghar-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni titmexxa dejjem mill-awtorita' pubblika (essendo reat li mhux ta' kompetenza originali tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali) tali azzjoni jehtieg il-kwerela tal-parti. Ghal din ir-regola hemm xi eccezzjonijiet, fosthom "fil-kazijiet imsemmijin fil-proviso ta' l-artikolu 544". Il-proviso ta' l-artikolu 544, applikat ghar-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni, jipprovdi li meta d-delitt "isir bi vjolenza pubblika, jew flimkien ma' reat iehor li jolqot l-ordni pubbliku, l-azzjoni kriminali titmexxa indipendentementmill-azzjoni tal-parti privata". Ir-reat ta' offiza ghall-pudur jew ghall-morali maghmula fil-pubbliku ma jehtieg ebda kwerela proprju ghax hawn, bhal fil-kaz ta' l-arrest illegali, si tratta ta' reat li jolqot jew jinteressa l-ordni pubbliku. Skond gurisprudenza kostanti, jekk l-istupru jew l-attentat vjolenti ghall-pudur isiru f'post pubbliku jew f'post espost ghall-pubbliku - inkluz f'karozza li tkun fi triq pubblika - dawk ir-reati jkunu akkompanjati b'reat li jolqot l-ordni pubbliku proprju minhabba dak li jipprovdi l-artikolu 209 tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info