Referenza: Volum 81 (1997), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 185

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/06/1997
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANTONIO SIVE ANTHONY SATARIANO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
EXTRADITION ACT
Fil-Qosor
F'din is-sentenza l-Qorti qalet li noti verbali u komunkazzjonijiet ohra bejn il-gvernijiet, li kkonducew ghall-hrug mill-Ministru ta' l-awtorita' ghall-procediment ta' l-estradizzjoni mhumiex sindikabbli mill-Qorti rimandanti. Il-funzjoni ta' dik il-Qorti tibda mill-hrug ta' l-awtorita' msemmija uma tirrigwardax dak li kien sar qabel bejn il-gvernijiet, li huwa kollu irrilevanti ghall-dawn it-tipi ta' proceduri. Il-provi li ggib persuna mressqa quddiem il-Qorti rimandanti, ma ggibhomx ghal-difiza taghha. Effettivament din il-persuna ma tkunx akkuzata quddiem il-Qorti rimandanti, izda quddiem il-Qorti barranija. Il-provi li ggib din il-persuna ma jkunux ghad-difiza taghha mill-akkuzi fil-Qorti rimandanti barranija, izda biex turi li l-Qorti rimandanti Maltija ma jkollhiex tkun sodisfatta li r-reat in kwistjoni jkun estradibbli jew li l-provi jkunu sufficjenti kif imsemmi fl-artikolu 15 (3) tal-Kap. 276. Huwa pacifiku fil-gurisprudenza li l-kriterju dwar is-sufficjenza tal-provighall-fini tad-decizjoni mill-Qorti rimandanti dwar jekk ghandhiex jew le tibghat lill-persuna ghall-estradizzjoni, ghandu jkun identiku ghall-kriterju dwar is-sufficjenza tal-provi ghal-fini tad-decizjoni mill-Qorti Istruttorja dwar jekk ikunx hemm jew li ragunijiet bizzejjed biex l-imputat jitqieghed taht att ta' akkuza. Dan il-kriterju gie dezinjat f'dawn it-termini. F'kaz li l-Qorti ssib lil-provi prima facie jindikaw il-probabbilita' tal-htija, jew anke jekk ikollha dubbju f'dan ir-rigward, hija ghandha tibghat lill-persuna ghall-estradizzjoni. Il-Qorti rimandanti ma ghandhiex tuzurpal-funzjoni tal-gudikant; ma ghandhiex tikkunsidra l-preponderanza tal-provi. Il-persuna mressqa quddiem il-Qorti rimandanti ma tistax iggib provi biex tattakka l-kredibilita' tal-provi migjuba kontra taghha. Il-provi li tista' ggib huma dawk li jistghu juru li l-provi migjuba kontriha, fl-assjemtaghhom, ma jindikaw ebda kaz kontra taghha, li minnu jkollha tiddefendi ruhha. Il-preskrizzjoni hija kwistjoni ta' fatt li ghandu jigi deciz mill-gudikant fil-meritu u mhux mill-Qorti rimandanti. L-Att dwar l-Estradizzjoni mkien ma jiddisponi li l-Qorti rimandanti ghandha tikkunsidra l-kwistjonita' preskrizzjoni. Skond l-artikolu 11 (2) il-preskrizzjoni ghandha tigi kkunsidrata mill-Ministrufid-diskrezzjoni tieghu li johrog jew le l-awtorita' ghall-procediment. Jigifieri l-kwistjoni tal-preskrizzjoni hija espressament imhollija fid-diskrezzjoni tal-Ministru u mhux ghad-decizjoni tal-Qorti rimandanti. Anzi kieku din il-Qorti kellha tillibera lill-persuna minhabba li tirritjeni l-azzjoni preskritta, tkun qieghda tincidi kontra l-ligi fid-diskrezzjoni moghtija bl-Att lill-Ministru. Ghall-finijiet ta' l-Att dwar l-Estradizzjoni, reat li bih persuna tkun akkuzata f'pajjiz barrani specifikat ikun reat ta' estradizzjoni jekk, inter alia, l-ghemil jew in-nuqqas li jikkostitwixxi r-reat, jew l-ghemil jew in-nuqqas ekwivalenti kien jikkostitwixxi reat kontra l-ligi ta' Malta li kiekusar f'Malta. F'din is-sentenza, l-Qorti ta' l-Appell Kriminali osservat li ma jkunx logiku li tikkunsidra li c-cirkostanzi aggravanti, meta jokkorru f'kaz ta' reat, jibdlu n-natura sostanzjali ta' dak ir-reat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni