Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 107

Judgement Details


Date
14/02/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs JESMOND DEMICOLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANGEROUS DRUGS ORDINANCE - KONFISKA - ORDNI TA' L-AVUKAT GENERALI
Summary
L-artikolu 22 (2) tal-Kap. 101 jiddisponi li kull persuna akkuzata b'reat kontra l-Ordinanza dwar il-Medicini Perikoluzi ghandha tigi mressqa quddiem il-Qorti Kriminali jew quddiem il-Qorti tal-Magistrati skond kif jordna l-Avukat Generali. Fl-att ta' din ir-rinviju ma ghandu jissemma ebda artikolu. Bil-kliem "kif deskritt" fl-artikolu 22 (3) tal-Kap. 101 il-legislatur ried li jigi deskritt ir-reat u mhux il-proprjeta', f'dak il-kaz kien kjarament jadopera l-kelma "deskritta", fil-femminil, umhux "deskritt" fil-maskil. Ma ghandux jigi prezunt li hemm zball fit-test tal-ligi, galadarba t-test attwali jaghmel sens. Il-proviso ta' l-artikolu 22 (3) tal-Kap. 101 ghandu jigi interpretat fis-sens li l-Qorti ghandha tordna l-konfiska tal-proprjeta' sakemm ma jigix ippruvat li din il-proprjeta' tappartjeni lil terzi li ma jkunux gew misjuba hatjin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info