Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 214

Judgement Details


Date
23/06/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY SIVE TWANNY FARRUGIA U CHRISTOPHER SHEPHERD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI
Summary
Galadarba jkun hemm ammissjoni u galadarba dik l-ammissjoni ma tigix ikkontestata bhala l-frott ta'xi zball jew malintix, bhala regola l-Qorti m'ghandhiex tidhol fil-provei biex tara jekk l-akkuzi jew l-imputazzjonijiet jirrizultawx sodisfacentement ippruvati u dan peress li l-ammissjoni volontarjau inkondizzjonata maghmula fil-Qorti - ammissjoni hekk imsejha "gudizzjarja" - hi l-aqwa prova tal-htija ta' l-akkuzat jew imputat. Eccezzjonalment, pero', Qorti tista' tordna l-prosegwiment tal-kazminkejja l-ammissjoni ta' l-akkuzat, b'mod ghalhekk li ggieghel lill-prosekuzzjoni li tipprova l-kaz taghha indipendentement minn tali ammissjoni. L-artikolu 453 (2) tal-Kodici Kriminali (re: ammissjoni) jirreferi ghall-Qorti Kriminali, u mhux espressament maghmul applikabbli ghall-Qrati Inferjuri. Minkejja dan, f'din is-sentenza, l-Qorti ta' l-Appell Kriminali osservat li hi tal-fehma li kullQorti ta' Gustizzja Kriminali ghandha s-setgha, fic-cirkostanzi eccezzjonali kkontemplati fis-subartikolu msemmi, li bhal Qorti Kriminali, tirrifjuta li timxi fuq l-ammissjoni gudizzjarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info