Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 15

Judgement Details


Date
13/01/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs DIONISIO SIVE DENNIS MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MEWT TA' XHUD
Summary
Ghalkemm huwa veru li meta jmut xhud fil-mori tal-kawza, xi ftit jew wisq tista' taggrava lill=akkuzat, huwa importanti pero' li wiehed izomm f'mohhu li din il-kwistjoni tqum ghax l-akkuzat, fil-korstal-kumpilazzjoni ma jkunx ezercita d-dritt li ghandu li jikkontroezamina lil dak ix-xhud. Id-drittli jsir tali kontro-ezami huwa hemm u jekk l-akkuzat jaghzel it-triq - li del resto hija komuni hafna fil-prattika - li ma jikkontro-ezaminax lix-xhud ikun ha riskju u ma jistax jilmenta jekk issegwil-mewt ta' dak ix-xhud qabel ma jkun jista' jaghmillu l-kontro-ezami. Id-disposizzjonijiet moghtija fil-kumpilazzjoni ghandhom ukoll valur probatorju f'guri jekk bhal f'dan il-kaz tissucciedi l-mewttax-xhud qabel ma jkun jista' jixhed, jew jekk ma jinstabx, partikolarment jekk ikun siefer u ntilfu t-tracci tieghu jew taghha. Una volta l-posizzjoni legali hija kif inhi, jekk id-difiza tiddecidili tiehu r-riskju ma tistax imbaghad tilmenta minn vjolazzjoni tad-drittijiet fondamentali tieghu ta' fair hearing.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info